Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/460 av 19. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåten for godkjenning av en intern modell i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/460 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedure concerning the approval of an internal model in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden angir hvordan tilsynsmyndighetene skal behandle en søknad om å få benytte internmodell til å beregne solvenskapitalkravet under Solvens II (Direktiv 2009/138/EF). Standarden angir hva slags dokumentasjon selskapene skal sende inn og tidsfrister og prosedyrer for tilsynsmyndighetenes behandling av søknaden.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Denne tekniske standarden er ikke relevant å gjennomføre i norsk regelverk før Omnibus II (Direktiv 2014/51/EF) er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Tilsynsmyndighetene skal ikke offentliggjøre hvilke selskaper som har søkt om tillatelse til å benytte internmodell, noe som ikke er i tråd med tilsvarende praksis for banker.

Status
Rettsakten er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2015
Anvendelsesdato i EU
21.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0460
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro