Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2015 av 11. november 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for vurdering av eksterne kredittvurderinger i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2015 of 11 November 2015 laying down implementing technical standards on the procedures for assessing external credit assessments in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden fastsetter krav til forsikringsforetakenes vurderinger av de eksterne kredittvurderingene som benyttes ved beregninger av forsikringstekniske avsetninger og solvenskapitalkrav under Solvens II. Standarden angir hvordan slike vurderinger skal tas inn i foretakets risikostyringsstrategi, samt vurderingenes frekvens og krav til dokumentasjon overfor tilsynsmyndigheten (Finanstilsynet).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Standarden inneholder presiseringer av kravene til foretakenes risikostyring, innenfor de overordnede reglene som er gitt i Solvens II-direktivet og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35). Den tekniske standarden har ikke betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Den tekniske standarden presiserer kravene til risikostyring i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket. Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at Omnibus II-direktivet, som endrer Solvens II-direktivet, og kommisjonsforordning 2015/35 tas inn i EØS-avtalen. Dette vil gjøres først etter at det er enighet om EØS/EFTA-landenes tilknytning til EUs finanstilsyn

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.11.2015
Anvendelsesdato i EU
02.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2015
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro