Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/462 av 19. mars 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåtene for tilsynsmyndighetens godkjenning av etablering av spesialforetak, for samarbeid og utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyndigheter når det gjelder spesialforetak, samt for fastsettelse av formater og maler for opplysningene som spesialforetakene skal rapportere i samsvar med europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/462 of 19 March 2015 laying down implementing technical standards with regard to the procedures for supervisory approval to establish special purpose vehicles, for the cooperation and exchange of information between supervisory authorities regarding special purpose vehicles as well as to set out formats and templates for information to be reported by special purpose vehicles in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council - suppl. Solvency II

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

+Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2015)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden angir regler for spesialforetak som har til formål å overta forsikringsrisiko fra et forsikringsforetak, og utfyller reglene i Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF). Standarden omfatter krav til foretakets søknad og den videre godkjenningsprosessen, samt samarbeid mellom tilsynsmyndigheter dersom spesialforetaket overtar forsikringsrisiko fra et forsikringsforetak som er etablert i et annet EØS-land enn landet spesialforetaket er etablert i. Standarden omfatter også rapporteringskrav for spesialforetaket.

Standarden bør inntas i norsk rett gjennom en henvisning i Solvens II-forskriften (tilsvarende henvisningen til forordning 2015/35 med gjennomføringsbestemmelser for Solvens II).

Vurdering
Den tekniske standarden antas ikke å medføre spesielle utfordringer for norske forsikringsforetak eller Finanstilsynet.

Status
Den tekniske standarden kan ikke tas inn i norsk regelverk gjennom en henvisning i forskrift før Omnibus II-direktivet (direktiv 2014/51/EF) og forordningen med gjennomføringsbestemmelser (forordning 2015/35) er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2015
Anvendelsesdato i EU
21.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0462
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro