Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/165 av 31. januar 2018 om fastsettelse av tekniske opplysninger til bruk ved beregning av forsikringstekniske avsetninger og basiskapital for rapportering med referansedatoer fra 31. desember 2017 til 30. mars 2018 i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/165 of 31 January 2018 laying down technical information for the calculation of technical provisions and basic own funds for reporting with reference dates from 31 December 2017 until 30 March 2018 in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2018)

Sammendrag av innhold
Denne forordningen fastsetter formelt de rentekurvene som skal benyttes for beregning av forsikringstekniske avsetninger under Solvens II for rapportering med referansedato mellom 31. desember 2017 og 30. mars 2018. De tilsvarer rentekurvene per 31.12.2017 som EIOPA har beregnet og publisert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er allerede fastsatt, på direktivnivå / nivå 1, at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA. Dette har også vært lagt til grunn i høringen av den norske Solvens II-forskriften. Denne forordningen er derfor kun en formell fastsettelse av rentekurvene som skal benyttes for rapportering f.o.m. 31. desember 2017 t.o.m. 30. mars 2018, og det er ikke behov for å gjennomføre denne forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er allerede fastsatt at forsikringsforetakene skal benytte rentekurvene som beregnes og publiseres av EIOPA. Denne forordningen har derfor ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Det er allerede fastsatt, på direktivnivå / nivå 1, at rentekurvene i det fullharmoniserte Solvens II-regelverket skal beregnes og publiseres av EIOPA, og dette er lagt til grunn ved gjennomføringen av Solvens II i norsk regelverk. Denne forordningen er en formell fastsettelse av rentekurvene som ikke gir grunnlag for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er derfor kurant og EØS-relevant.

Status
Disse gjennomføringsbestemmelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen gjelder kun informasjon som skal rapporteres med referansedato frem til 30. mars 2018. Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.01.2018
Anvendelsesdato i EU
31.12.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 214-216
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0165
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro