Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/669 av 16. desember 2016 om retting av den bulgarske, kroatiske, tsjekkiske, estiske, franske, greske, litauiske, maltesiske, rumenske, slovakiske og svenske språkversjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/669 of 16 December 2016 correcting the Bulgarian, Croatian, Czech, Estonian, French, Greek, Lithuanian, Maltese, Romanian, Slovak and Swedish language versions of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den bulgarske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den svenske og den tjekkiske sprogudgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/35 indeholder en fejl i artikel 182, stk. 4, for så vidt angår det vægtede gennemsnitlige kreditkvalitetstrin for en enkeltnavnseksponering. Derfor er en berigtigelse af den bulgarske, den estiske, den franske, den græske, den kroatiske, den litauiske, den maltesiske, den rumænske, den slovakiske, den svenske og den tjekkiske sprogudgave af teksten nødvendig. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(2) Den franske sprogudgave indeholder i bilag I, afsnit D, punkt 29, yderligere en fejl med hensyn til branchen »Sygeforsikring«. Den franske sprogudgave bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges.

(4) For at sikre lige vilkår i hele EU for alle forsikrings- og genforsikringsselskaber ved anvendelsen af de relevante regler, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0669
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro