Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1256 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2015/35 med hensyn til integreringen av bærekraftsrisikoer i forsikrings- og gjenforsikringsforetaks system for risikostyring og internkontroll

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1256 of 21 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 as regards the integration of sustainability risks in the governance of insurance and reinsurance undertakings

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak fastsatt i forordning 2015/35. Endringene gjelder integrering av bærekraftsrisiko i styringen av forsikringsforetak. Bærekraftsrisiko er definert som hendelser knyttet til miljø, sosiale forhold eller selskapsstyring som kan ha en negativ effekt på verdien av investeringer eller verdien av forpliktelser.

Endringene innebærer at bærekraftsrisiko nevnes eksplisitt som en risiko foretakene skal ta hensyn til i sin risikostyring. Retningslinjene for riskostyring skal omfatte bærekraftsrisko knyttet til forsikringsvirksomheten og bærekraftsrisiko knyttet til foretakets investeringer. Bærekraftsrisiko nevnes også eksplisitt som en risiko som skal inngå i vurderingene til risikostyringsfunksjonen og aktuarfunksjonen. Videre skal retningslinjene for godtgjørelse inkludere informasjon om hvordan de tar hensyn til integreringen av bærekraftsrisiko i risikostyringssystemet.

Endringene innebærer også at foretakene skal ta i betraktning mulige langsiktige effekter av investeringsstrategien på bærekraftsfaktorer, og der det er relevant skal strategien reflektere kundenes bærekraftspreferanser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter at forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er allerede forventet at foretakene som ledd i en helhetlig risikostyring også tar hensyn til bærekraftsrisiko. Endringene reflekterer en økt vektlegging av denne risikoen, men det antas at endringene ikke vil ha store økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1256
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro