Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/309 av 26. november 2015 om likeverdighet mellom den tilsynsordningen for forsikrings– og gjenforsikringsforetak som gjelder på Bermuda, og ordningen fastsatt i europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF, og om endring av delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290

Commission Delegated Decision (EU) 2016/309 of 26 November 2015 on the equivalence of the supervisory regime for insurance and reinsurance undertakings in force in Bermuda to the regime laid down in Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council and amending Comission Delegated Decision (EU) 2015/2290 - Equivalence for Bermuda Solvency II

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vurdert tilsyns- og regelverksregimet i Bermuda, for forsikrings- og gjenforsikringsforetak, og vurdert regimet som likeverdig med EU sine Solvens II-regler.

Beslutningen er hjemlet i Solvens II-direktivet og endringer til Solvens II-direktivet som er gitt i Omnibus II (32014L0051). Beslutningen endrer beslutning 32015D2290, som var en foreløpig vurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når Omnibus II-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, kan også denne beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Solvens II-forskriften. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Status
Vedtatt og i kraft i EU.

Til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0309
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro