Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2015/2290 av 12. juni 2015 om midlertidig likeverdighet for de solvensordningene som gjelder i Australia, på Bermuda, i Brasil, Canada, Mexico og De forente stater, og som får anvendelse på forsikrings– og gjenforsikringsforetak med hovedkontor i disse landene

Commission Delegated Decision (EU) 2015/2290 of 12 June 2015 on the provisional equivalence of the solvency regimes in force in Australia, Bermuda, Brazil, Canada, Mexico and the United States and applicable to insurance and reinsurance undertakings with head offices in those countries - Equivalence for US, CA et al. Solvency II

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-komiteens beslutning av 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen trer først i kraft etter at direktiv 2014/51/EU (Omnibus II) også er innlemmet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har gjort en foreløpig og midlertidig vurdering av solvensregimene i Australia Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA, for forsikring- og gjenforsikringsforetak. Kommisjonen har vurdert regimene som likeverdig med EU sitt solvensregime.

Beslutningen er hjemlet i Solvens II-direktivet og endringer til Solvens II-direktivet som er gitt i Omnibus II (32014L0051).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når Omnibus II-direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, kan også denne beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Den vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Solvens II-forskriften. Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Merk: Kommisjonsbeslutningen er senere endret ved beslutning 32015D0309.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.06.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2018
Anvendes fra i Norge
29.10.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D2290
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro