Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres anvendelsesdato

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/541 of 20 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/2358 and Delegated Regulation (EU) 2017/2359 as regards their dates of application

Siste nytt

EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022. Norsk forskrift kunngjort 23.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen er en nivå 2-forordning til forsikringsdistribusjonsdirektivet ((EU) 2016/97). Fristen for EUs medlemsstater til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet og sette det i kraft, var opprinnelig 23. februar 2018. Direktiv 2018/411 endrer fristen for medlemsstatene til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet fra 23. februar 2018 til 1. juli 2018, med ikrafttredelse senest 1. oktober 2018. Denne forordningen gir tilsvarende utsettelse for to nivå 2-forordninger, slik at de ikke trer i kraft før morrettsakten (forsikringsdistribusjonsdirektivet) trer i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Konsekvensen av denne endringsforordningen er begrenset til endring av frister for ikrafttredelse, slik at fristene er i tråd med morrettsakten. Norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet vil være etter fristene som er fastsatt i forordningen. Forordninger må gjennomføres som de er, slik at forordningen må gjennomføres i norsk rett som forskrift selv om den ikke har materiell betydning for Norges del.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Relevant og akseptabel. Det er tekniske tilpasninger til ikrafttredelsen av forordningen.

Status
Reglene er vedtatt i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
26.04.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2016/97)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2021
Anvendes fra i Norge
01.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0541
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro