Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/541 av 20. desember 2017 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til deres anvendelsesdato

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/541 of 20 December 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2017/2358 and Delegated Regulation (EU) 2017/2359 as regards their dates of application

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 21.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD 2016/97) harmoniserer nasjonale regler om distribusjon av forsikring og reassuranse, og det gir Kommisjonen fullmakt til å fastsette utfyllende bestemmelser på enkelte områder. Kommisjonen har fastsatt to slike utfyllende forordninger i 2017/2358 og 2017/2359.

Fristen for EUs medlemsstater til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet og sette det i kraft, var opprinnelig 23. februar 2018. Direktiv 2018/411 endrer fristen for medlemsstatene til å gjennomføre forsikringsdistribusjonsdirektivet fra 23. februar 2018 til 1. juli 2018, med ikrafttredelse senest 1. oktober 2018. Denne forordningen gir tilsvarende utsettelse for de to Kommisjonsforordningene, slik at de ikke trer i kraft før morrettsakten IDD trer i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Konsekvensen av denne endringsforordningen er begrenset til endring av frister for ikrafttredelse, så de er i tråd med morrettsakten. Norsk gjennomføring av forsikringsdistribusjonsdirektivet vil være etter fristene fastsettes her, og det vil derfor muligens ikke ha materiell verdi å gjennomføre denne forordningen i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Relevant og akseptabelt, men vil muligens ikke ha noen materiell verdi å gjennomføre nasjonalt.

Status
Forordningen er vedtatt i EU. Det er EØS-relevant og akseptabelt, men vil muligens ikke ha noen materiell verdi å gjennomføre nasjonalt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2017
Anvendelsesdato i EU
26.04.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet