Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til integrering av bærekraftsfaktorer, -risiko og -preferanser i produkttilsyns- og produktstyringskravene til forsikringsforetak og forsikringsdistributører og i reglene om forretningsførsel og investeringsråd for forsikringsbaserte investeringsprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1257 of 21 April 2021 amending Delegated Regulations (EU) 2017/2358 and (EU) 2017/2359 as regards the integration of sustainability factors, risks and preferences into the product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors and into the rules on conduct of business and investment advice for insurance-based investment products

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 23.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2021)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 gir utfyllende regler til basisrettsakten (EU) 2017/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet). Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 fastsetter regler om styring og kontroll med forsikringsprodukter og for betydelige tilpasninger i eksisterende forsikringsprodukter før produktene bringes på markedet eller distribueres til kunder (produktgodkjennelsesprosess), samt regler for distribusjonsordninger for forsikringsproduktene.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 gir utfyllende regler til basisrettsakten (EU) 2017/97. Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 inneholder regler for håndtering av interessekonflikter, i hvilken utstrekning distributøren kan motta vederlag og fastsetter at distributøren skal utføre en egenthetsvurdering ved salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter (IBIPs - Insurance Based Investement Products).

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 gjør endring i disse to forordningene. Endringen er at bærekraftsfaktorer, -risiki og -preferanser integreres i produktgodkjennelsesprosessen for forsikringsforetak og forsikringsdistributører og i reglene for forretningsførsel og investeringsråd for forsikringsbaserte investeringsprodukter. Endringen inngår som ledd i gjennomføring av Kommisjonens handlingsplan for bærekraftig finans, der ett av målene er å dreie kapitalstrømmer i retning av bærekraftige investeringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen endrer to utfyllende forordninger (2017/2358 og 2917/2359) til forordning (EU) 2017/97 (forsikringsdistribusjonsdirektivet). Forsikringsdistribusjonsdirektivet med utfyllende rettsakter er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke i kraft i påvente av at Norge skal løfte den konstitusjonelle forbeholdet. Videre refereres det til forordning (EU) 2019/2088 om bærekraftsrelaterte opplysninger i finanssektoren. Det vil derfor være behov for å tilpasse ikrafttredelsestidspunktet, slik at denne ikke trer i kraft før forsikringsdistribusjonsdirektivet med underliggende rettsakter og forordning om bærekraftsrelaterte opplsyninger i finanssektoren.

Andre opplysninger
Forordningen tilhører vedlegg IX til EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er i kraft i EU fra 22. august 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
23.11.2021
Høringsfrist
13.12.2021