Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1257 av 21. april 2021 om endring av delegert forordning (EU) 2017/2358 og (EU) 2017/2359 med hensyn til integrering av bærekraftsfaktorer, -risiki og -preferanser i produkttilsyns- og produktstyringskrav for forsikringsselskap og forsikringsdistributører og i regler om forretningsførsel og investeringsrådgivning for forsikringsbaserte investeringsprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1257 of 21 April 2021 amending Delegated Regulations (EU) 2017/2358 and (EU) 2017/2359 as regards the integration of sustainability factors, risks and preferences into the product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors and into the rules on conduct of business and investment advice for insurance-based investment products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Omstilling til en kulstoffattig, mere bæredygtig, ressourceeffektiv og cirkulær økonomi i tråd med målene for bæredygtig udvikling er afgørende for at sikre EU-økonomiens konkurrenceevne på lang sigt. I 2016 indgik Unionen Parisaftalen. I artikel 2, stk. 1, litra c), i Parisaftalen fastsættes målet om at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at de finansielle strømme fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2) I erkendelse af denne udfordring fremlagde Kommissionen den europæiske grønne pagt i december 2019. Den grønne pagt udgør en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der fra 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Dette mål forudsætter, at investorerne får klare signaler med hensyn til deres investeringer, for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3) I marts 2018 offentliggjorde Kommissionen sin handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst med en ambitiøs og sammenhængende strategi for bæredygtig finansiering. Et af målene i handlingsplanen er at omlægge kapitalstrømme i retning af bæredygtige investeringer for at opnå en bæredygtig og inklusiv vækst.

(4) En korrekt gennemførelse af handlingsplanen fremmer investorernes efterspørgsel efter bæredygtige investeringer. Det er derfor nødvendigt at præcisere, at der skal tages hensyn til bæredygtighedsfaktorer og bæredygtighedsrelaterede mål i forbindelse med de produktstyringskrav, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2358.

(5) Forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsprodukter, bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer i produktgodkendelsesprocessen for hvert enkelt forsikringsprodukt og i andre produkttilsyns- og styringsordninger for hvert enkelt forsikringsprodukt, der er beregnet til at blive distribueret til kunder, der søger forsikringsprodukter med en bæredygtighedsrelateret profil.

(6) I betragtning af at målgruppen bør afgrænses med en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad, bør det ikke være tilstrækkeligt med en generel erklæring om, at et forsikringsprodukt har en bæredygtighedsrelateret profil. Det bør snarere præciseres af det forsikringsselskab eller den forsikringsformidler, der udarbejder forsikringsproduktet, hvilken gruppe af kunder med specifikke bæredygtighedsrelaterede mål forsikringsproduktet forventes at blive distribueret til.

(7) For at sikre, at forsikringsprodukter med bæredygtighedsfaktorer fortsat er let tilgængelige også for kunder, der ikke har bæredygtighedspræferencer, bør forsikringsselskaber og forsikringsformidlere, der udarbejder forsikringsprodukter, ikke være forpligtet til at identificere grupper af kunder, hvis behov, karakteristika og målsætninger et forsikringsprodukt med bæredygtighedsfaktorer ikke er kompatibelt med.

(8) Et forsikringsprodukts bæredygtighedsfaktorer bør præsenteres på en gennemsigtig måde, således at forsikringsdistributører kan give deres kunder eller potentielle kunder de relevante oplysninger.

(9) Den konsekvensanalyse, som ligger til grund for de efterfølgende lovgivningsmæssige initiativer, der blev offentliggjort i maj 2018, viste, at det er nødvendigt at præcisere, at forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør tage hensyn til bæredygtighedsfaktorer som en del af deres forpligtelser over for deres kunder eller potentielle kunder.

(10) For at opretholde en høj standard for investorbeskyttelse bør forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, som distribuerer forsikringsbaserede investeringsprodukter, når de identificerer, hvilke typer interessekonflikter der kan skade en kundes eller potentiel kundes interesser, medtage de typer interessekonflikter, der stammer fra integrationen af en kundes bæredygtighedspræferencer. Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber bør, for så vidt angår eksisterende kunder, for hvem der allerede er foretaget en egnethedsvurdering, have mulighed for at identificere kundens individuelle bæredygtighedspræferencer ved den næste regelmæssige ajourføring af den eksisterende egnethedsvurdering.

(11) Forsikringsformidlere og forsikringsselskaber, der yder rådgivning om forsikringsbaserede investeringsprodukter, bør kunne anbefale egnede forsikringsbaserede investeringsprodukter til deres kunder eller potentielle kunder og bør derfor kunne stille spørgsmål for at identificere en kundes individuelle bæredygtighedspræferencer. I overensstemmelse med forpligtelsen til at gennemføre distributionsaktiviteter i overensstemmelse med kundernes bedste interesse bør

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.04.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet