Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2359 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til opplysningskrav og regler om god forretningsskikk i forbindelse med distribusjon av forsikringsbaserte investeringsprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2359 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to information requirements and conduct of business rules applicable to the distribution of insurance-based investment products

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) inneholder omfattende regler om forsikringsbaserte investeringsprodukter (livsforsikring med investeringsvalg) herunder særlige krav til rådgivning og informasjon og forebyggelse av interessekonflikter ved distribusjon av slike investeringsprodukter, Regelverket går utover de alminnelige regler i direktivet om krav til informasjon og god forretningsskikk som gjelder ved for distribusjon av alle typer forsikringsprodukter. Forordningen gir utfyllende regler til direktivet på dette område. Hensikten er å sikre sammenhengende ramme for alle markedsaktører, gi best mulige garanti for felles spilleregler, like konkurransevilkår og gi en passende standard for forbrukerbeskyttelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når IDD er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil forordningen bli gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i forskrift med hjemmel i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med eventuelle tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Forordningen vil ikke ha vesentlige rettslige konsekvenser utover det som følger av nytt direktiv om forsikringsdistribusjon (IDD). Men forordningen vil medføre et mer massivt regelverk og mindre grad av skjønnsbasert fortolkningsfrihet for foretakene og Finanstilsynet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ikke merknader til forordningen

Vurdering
Forbehold om Stortingets samtykke gjelder hovedrettsakten IDD.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for tekniske EØS-tilpasninger når det gjelder dato for ikrafttredelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.09.2017
Anvendelsesdato i EU
23.02.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet