Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 av 21. april 2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører

Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on insurance requirements for air carriers and aircraft operators

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 8.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets omtale, oktober 2004)

Sammendrag av innhold

Sammendrag av innholdet
Forordningen definerer minimumskrav for forsikring av passasjerer, bagasje, gods og tredjemann. Forordningen vil etablere et bindeledd mellom hva forsikringen skal dekke og luftfartsselskapenes erstatningsansvar.

Reglene vil få anvendelse på alle luftfartsselskaper både innenfor Fellesskapet og i tredjeland, samt luftfartsoperatører som ikke har lisens. Forordningen får anvendelse på flyginger til og fra EU-lufthavner og på overflyginger av Fellesskapets territorium.

Reglene vil dekke all skade, herunder skade som skyldes ulykker, samt skade som skyldes krigs- eller terrorhandlinger. Alle flyginger skal være omfattet av reglene, dvs. rutefly, charterfly og både kommersielle og ikke-kommersielle flyginger.

Medlemsstatene skal sikre at luftfartsselskaper og luftfartsoperatører følger forordningen. Ved behov kan medlemsstatene kreve bevis fra luftfartsselskapene og luftfartøyoperatørene for at de har forsikring i samsvar med bestemmelsene i forordningen. Hvis det ikke foreligger forsikringsdekning, kan luftfartsselskapene få inndratt lisensen. Eventuelt kan luftfartsoperatøren bli nektet å starte eller lande i en medlemsstat.

Merknader
I dag inneholder fellesskapsbestemmelsene kun krav om at et luftfartsselskap ved utstedelse av lisens: ”skal ha tegnet forsikring som dekker dets erstatningsansvar ved ulykker, særlig for passasjerer, bagasje, frakt, post og tredjemann”, jf. rådsforordning (EØF) nr. 2407/92 av 23. juli 1992.

I luftfartsloven kapittel XI om skadeserstatning og forsikring er det i § 11-1 fastsatt at eieren av et luftfartøy har objektivt ansvar for skade på tredjemann. Etter § 11-2 skal det for fartøy som brukes til luftfart, foreligge godkjent forsikring til dekning av erstatningsplikten i førstnevnte paragraf. I forskrift av 6. juli 2004 om minstestørrelsen på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret er det fastsatt minstestørrelser knyttet opp til luftfartøyets maksimale startvekt.

Gjennomføring av forordningen vil skje ved endring av luftfartsloven. Forskrift av 6. juli 2004 om minstestørrelsen på forsikringssummer for passasjer- og tredjemannsansvaret må også endres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av Spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.04.2004
Anvendelsesdato i EU
30.04.2005
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 31, 28.6.2007, p. 173-178
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2004
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2005
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.07.2004
Anvendes fra i Norge
01.09.2004

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004R0785
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro