Forsyningsvirksomhetdirektivet 2004 om offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/17/EF av 31. mars 2004 om samordning av framgangsmåtene ved tildeling av kontrakter innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester

Directive 2004/17/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Direktivet erstatter rådsdirektiv 93/38/EØF av 14. juni 1993.

BAKGRUNN (fra stortingsproposisjonen)

Direktiv 2004/17/EF innfører nye prosedyreregler for anskaffelser innenfor forsyningssektoren, dvs. kontrakter om vann- og energiforsyning, post og transport. I likhet med direktiv 2004/18/EF er formålet å modernisere dagens regelverk. Det legges blant annet til rette for elektroniske anskaffelser og åpnes for nye metoder i innkjøpsprosessen. Det nye forsyningsdirektivet gjør endringer i omfattede sektorer. Telekommunikasjonssektoren fjernes fra forsyningsdirektivets virkeområde, og vil ikke lenger være omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Samtidig endres virkeområdet til å omfatte posttjenester, som i dag er omfattet av det alminnelige regelverket. Dette skjer som en følge av liberaliseringen av telekommunikasjons- og postmarkedet i EU. Direktivet innfører også en unntaksprosedyre i artikkel 30 hvor sektorer kan unntas nasjonalt eller regionalt dersom det rettslig og faktisk eksisterer konkurranse innenfor sektoren. Gjennom innlemmelse i EØS-avtalen, vil vedtak om unntak fra forsyningsdirektivet for EØS/EFTA-statene bli fattet av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 34, 25.6.2009, p. 347-459
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.06.2006
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
20.10.2006
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.04.2006
Anvendes fra i Norge
01.01.2007
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004L0017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro