Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1265/2007 av 26. oktober 2007 om fastsettelse av kanalavstand ved luft-til-bakke-talekommunikasjon i Det felles europeiske luftrom

Commission Regulation (EC) No 1265/2007 of 26 October 2007 laying down requirements on air-ground voice channel spacing for the single European sky

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.6.2009)

Sammendrag av innhold
Trafikkøkning i det europeiske luftrommet har medført behov for omstrukturering og sektorisering/oppdeling av luftrommet i mindre deler. En slik omstrukturering krever flere radiofrekvenser eller radiokanaler som kommunikasjon mellom flygere og flygeledere kan foregå på. Avstanden mellom hver radiokanal har normalt vært 25 kHz, men for å få plass til flere kanaler i VHF-båndet besluttet ICAO i 1993 at avstanden mellom kanalene skulle reduseres til 8.33 kHz over flygenivå FL 245 i EUR regionen. Reduksjonen medførte at nytt radioutstyr måtte utvikles og bestemmelsene trådde i kraft i oktober1999. Norge har gjennomført ICAOs krav gjennom offentliggjøring i AIP Norge. (se merknad). ICAOs regelverk gir muligheter for å melde avvik og mange land har ikke fulgt opp med å frigi så mange kanaler som forventet, så et nytt ICAO vedtak nedfelt i ICAO SUPPS DOC 7030 EUR/RAC krever at bestemmelsene gjøres gjeldende i luftrom over FL 195. Denne endringen er publisert i AIP Norge pr. 2. august 2007. EU gjennomfører vedtaket ved å fastsette en egen forordning om 8,33 kHz kanalseparasjon over FL 195 iht. kommisjonsforordningene 552/2004 og 549/2004.

Forordningen inneholder bestemmelser og prosedyrer for lufttrafikktjenesten, bestemmelser om statlige luftfartøy, sikkerhetskrav til systemendringer, krav om samsvarserklæringer og systemverifikasjon, samt opplæring og utarbeidelse av håndbøker. Det er også en bestemmelse om overgangsordninger for statlige luftfartøy. I vedlegg til forordningen beskrives på hvilken måte de ovenstående kravene kan gjennomføres.

Forordningen vil bli gjennomført i en gjennomføringsforskrift vedtatt av Luftfartstilsynet, med en gjennomgang av de aktuelle deler av eksisterende norske forskrifter som regulerer kravene til kanalseparasjon i dag.

Merknader
Selv om Norge, for å følge opp sine forpliktelser iht. Chicagokonvensjonen, har publisert krav om at fly som utfører flyginger over FL 195 skal være utstyrt med radio som har 8,33 kHz kanalseparasjon, benyttes 25 kHz kanalseparasjon innenfor norsk luftrom. Dette har sammenheng med at vi ikke har sektorer som har nedre grense i FL 195. Norske sektorer strekker seg fra bakken og opp i de øvre luftlag og trafikken må av sikkerhetshensyn bli håndtert på frekvenser med 25 kHz kanalseparasjon. Avinor utreder for tiden ny luftromsstruktur for Øst-Norge (Oslo ASAP) og det kan være at en oppdeling av luftrommet i øvre og nedre sektorer vil være hensiktsmessig i fremtiden. Kravet om 8,33 kHz kanalseparasjon må da gjennomføres for de øvre sektorene og bakkeutstyret må være 8,33 kHz kompatibelt. Luftforsvaret har med få unntak utstyrt sine fly som er aktuelle for flyging over FL 195 med 8,33 kHz radioutstyr.

Sakkyndige instansers merknader
Under behandlingen av saken i Single Sky Committee har Forsvaret vært representert og har ikke hatt kommentarer til forordningen. Avinor har vært forespurt og har heller ikke hatt innvendinger mot at Norge kan slutte seg til.

Luftfartstilsynet har deltatt i utformingen av forordningen og har i denne prosessen fått avklart eventuelle uklarheter og har således ingen problemer med å følge opp.

Status
Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom JC Decision 14. mars 2008, og gjennomført i norsk rett ved Luftfartstilsynets forskrift av 29. april 2008 om endring i forskrift av 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det Europeiske nett for lufttraafikkstyring.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.10.2007
Anvendelsesdato i EU
16.11.2007
Opphører å gjelde
07.12.2012
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 423-434
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2008
Anvendes fra i Norge
29.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1265
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro