Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 530/2012 av 13. juni 2012 om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogsdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog (omarbeiding)

Regulation (EU) No 530/2012 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2012 on the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers (recast)

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen samler regelverket i forordningen om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog eller tilsvarende design for oljetankskip (nr 417/2002/EF) med de senere endringsforordningene i en ny rettsakt. I tillegg til å samle reglene i forordningen og de senere endringene, inneholder rettsakten endringer i reglene om Kommisjonens adgang til å endre forordningens henvisninger til den internasjonale konvensjon om hindring av forurensing fra skip (MARPOL). Utover dette inneholder ikke forordningen endringer.

Merknader
Tidligere forordning 417/2002/EF med endringer er gjennomført i norsk rett ved forskrift om framskyndet innføring av krav til dobbeltskrogdesign eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog (for-2003-02-20-254). Krav til dobbeltskrog for oljetankskip følger også av MARPOL, som er gjennomført i forskrift om hindring av forurensing fra skip (for-1983-06-16-1122).

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet sendte Kommisjonens forslag til samlet forordning på kort høring til berørte hovedorganisasjoner. Høringsinstansene hadde ikke merknader til forslaget.

Vurdering
Forordningen samler forordning 417/2002/EF og de senere endringene (forordningene 2099/2002/EF, 1726/2003/EF, 2172/2004/EF, 457/2007/EF, 1163/2009/EF og 219/2009/EC). Forordning 219/2009/EC er ikke tatt inn i EØS-avtalen, og omhandler tilpasning til forskriftsprosedyren med kontroll (regulatory procedure with scrutiny). Etter artikkel 10 (som er forordning 219/2009/EC tilpasset Lisboatraktaten) kan Kommisjonen vedta endringer i forordningens referanser til MARPOL, forutsatt at forordningens virkeområde ikke utvides. Forordningen inneholder nærmere regler om prosedyrene for slike endringer i forslaget artiklene 11 til 13. Forordningen medfører at alle reglene knyttet til framskyndet innføring av krav til dobbeltskrog samles i en rettsakt mot sju i dag. Dette gjør regelverket mer oversiktelig. Forordningene som samles i forslaget er, med unntak av forordning 219/2009/EC, tatt inn i EØS-avtalen.

Konklusjon: Rettsakten er EØS relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonen oversendte forslaget til Rådet og Parlamentet 23. september 2011. Forordningen ble vedtatt 13. juni 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2012
Anvendelsesdato i EU
20.07.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 319-325
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0530
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro