Fugleinfluensa i Storbritannia

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/424/EF av 6. juni 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H7 i Det Forente Kongeriket.

Commission Decision 2008/424/EC of 6 June 2008 concerning protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H7 in the United Kingdom

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten vedtak i EØS-komiteen)

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler opprettelsen av risiko- og observasjonssone i UK i forbindelse med et utbrudd av høypatogen aviær influensa i en fjørfebesetning i Oxfordshire tidlig i juni 2008.

Utbredelsen av sonene, med en radius på henholdsvis ca. 3 og 10 km fra utbruddsstedet, er beskrevet i vedlegget til rettsakten.

Merknader
Rettsakten er rettet mot UK, og medfører ingen endring av norsk regelverk.

Gjeldende norsk regelverk på området er forskrift 3. juli 2007 nr. 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.06.2008
Anvendelsesdato i EU
27.06.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
27.06.2008