Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/895 av 22. juni 2018 om endring av forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrået

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/895 of 22 June 2018 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.03.2020)

Sammendrag av innhold
I henhold til gebyrforordningen for REACH (forordning (EU) nr. 340/2008) skal virksomheter betale gebyrer til ECHA blant annet når de søker om godkjenning til bruk av stoffer som er omfattet av godkjenningsordningen i REACH (stoffer på REACH vedlegg XIV). I følge REACH skal størrelsen og strukturen på gebyrene være slik at de tar hensyn til arbeidet som blir utført av ECHA og medlemsstatene. Ved denne rettsakten blir innretningen på gebyrene for å søke om godkjenning endret basert på erfaring fra arbeidet med søknadene i ECHAs komiter for henholdsvis risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC). Erfaring viser blant annet at arbeidsmengden ikke øker etter hvor mange virksomheter som står bak den samme godkjenningssøknaden (bakgrunnen for dagens gebyrer), men hvor mange bruksområder hver søknad inneholder. Forslaget er derfor at gebyrene per ekstra bruksområde blir økt. Størrelsen på gebyrene vil som før avta med størrelsen på virksomhetene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og avgifter ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 133/2009 og gjennomført ved endring i REACH-forskriften av 20. oktober 2010. Gjennomføring av den nye forordningen vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer i det norske regelverket som gjennomfører REACHmedfører ikke økonomiske konsekvenser fordi norske bedrifter uansett må oppfylle EUs krav for å få tilgang til de europeiske markedene. Dette gjelder også for endringer av gebyrforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget har blitt stemt over i komitologikomiteen for REACH, og er vedtatt og publisert i Official Journal. Forordningen ble gjennomført i Norge 7. desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2018
Anvendelsesdato i EU
15.07.2018
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2018
Anvendes fra i Norge
07.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0895
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro