Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 av 16. april 2008 om gebyrer og avgifter som skal betales til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i forbindelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EC) No 340/2008 of 16 April 2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.10.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2009)

Sammendrag av innhold
For nærmere omtale av forordning (EF) nr. 1907/2006 om REACH - det nye kjemikalieregelverk - vises det til omtale i eget EØS-notat.

Det europeiske kjemikaliebyrået (European Chemicals Agency - ECHA) skal finansieres av gebyrer knyttet til registrering, vurdering og godkjenning, men også gjennom bidrag fra EUs budsjett. Det er derfor utarbeidet kommisjonsforordning om de gebyrer som skal betales til ECHA som bl.a. omtaler:

* hvilke tjenester fra ECHA som industrien skal betale for, størrelsen på gebyrene og reglene for innbetaling
* at strukturen og størrelsen på gebyrene er fastsatt ut i fra den arbeidsinnsats som - gjennom REACH-forordningen - kreves av ECHA og de ansvarlige myndighetene (Competent Authority) slik at de dekker kostnadene til de aktuelle tjenestene
* det er fastsatt gebyr for de ulike tjenestene som bl.a. registrering av stoffer som står i forhold til mengdeintervallet for de aktuelle stoffene
* en mindre del av gebyrene som ECHA får inn skal senere overføres til ansvarlige myndigheter i medlemsstatene som kompensasjon for det arbeidet som de har utført som rapportører i ECHAs komiteer og for andre oppgaver som evaluering av stoffer de utfører i fbm REACH-forordningen
* i vedleggene til denne kommisjonsforordning fremgår de spesifikke satsene for de ulike gebyrene. Disse skal revideres årlig i fht. prisstigningen.
* Forordningen skal revideres senest 1. januar 2013 for å sjekke at gebyrenes størrelse er relevante i fht den arbeidsmengde de krever fra ECHA.

Merknader:

Norge deltar aktivt i arbeidet i fbm REACH og er i kontakt med berørte parter.

Full deltakelse i arbeidet under REACH forutsetter også finansielt bidrag. De samme vilkår vil også gjelde for berørt industri.

Utkast til norsk gjennomføringsforskrift har vært på høring.

Sakkyndige instansers merknader:

Rettsaken er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

I EØS-notatet for forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH omtales også finansieringen av kjemikaliebyrået.
Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser av REACH er tidligere omtalt i en egen konsekvensvurdering, i EØS-notatet for forordningen (EF) nr. 1907/2006 om REACH og senest i St.prp. 49 (2007-2008) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA), samt direktiv 2006/121/EF om regelverk for kjemikalier.

Deltakelse i ECHA vil medføre årlige økonomiske forpliktelser for Norge. ECHA skal finansieres av gebyrer knyttet til registrering, vurdering og godkjenning, men også gjennom bidrag fra EUs budsjett. Gebyrfinansieringen betyr relativt lite i 2008 og 2009, men får en økende betydning etter det. I 2008 er bidraget fra EU derfor budsjettert til nesten 62,6 millioner euro og i 2009 66 millioner euro. EØS/EFTA-statene er forpliktet til å bidra med fast forholdsmessig andel. For Norges del vil de økonomiske forpliktelsene utgjøre omlag 11,5 millioner kroner i 2008 og snaut 12 millioner kroner i 2009.

Det forventes at behov for bidrag fra EUs budsjett, og dermed også fra EØS/EFTA-statene, reduseres sterkt fra 2010 etterhvert som gebyrfinansieringen får full effekt.

Status
Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 ble vedtatt 16. april 2008 med ikrafttredelse 19. april 2008. Kommisjonsforordning (EF) nr. 340/2008 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 133/2009 av 4. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2008
Anvendelsesdato i EU
20.04.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 222-241
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.10.2010
Anvendes fra i Norge
20.10.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0340
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro