Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanning, fusjon og fisjon av selskaper

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/2121 av 27. november 2019 om endring av direktiv (EU) 2017/1132 med hensyn til grenseoverskridende omdanning, fusjoner og fisjon av selskaper

Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2021)

Sammendrag av innhold

Innledning

Det europeiske parlament og Rådet vedtok 27. november 2019 direktiv (EU) 2019/2121 til endring av det konsoliderte selskapsdirektiv (EU) 2017/1132 som angår grenseoverskridende omdannelse, fusjon og fisjon av et foretak. Endringer i lovteksten innebærer at reglene i det nye direktivet (EU) 2019/2121 har artikkelnummer som er en del samlingen av artikler i selskapsdirektivet (EU) 2017/1132. De eksisterende og de nye regler gjelder for selskaper med begrenset ansvar som har sin vedtektsfestede tilhørighet, sitt hovedkontor, eller hovedaktivitet i en stat som er i EØS-området.

Formålet med endringene

Europakommisjonen skriver i direktivets fortale at regelverk for grenseoverskridende deling (fisjon) og omdannelse av foretak mangler i medlemsstatene. Dagens regelverk om grenseoverskridende fusjoner, direktiv 2017/1132/EU har vist seg lite effektivt i praksis. Grenseoverskridende fusjoner har vært både arbeidskrevende og kostbare, og i praksis kun tilgjengelig for store foretak. Ifølge Europakommisjonen vil foretakenes tilgang til markedene i EØS-området blir bedre med mer direkte framgangsmåter for grenseoverskridende omdannelse, fisjon og fusjon. Siktemålet er at også mindre og mellomstore foretak (målt i europeisk sammenheng) kan få tilgang til flere markeder for sin virksomhet med forbedringer og endringer i det selskapsrettslige regelverket. 

Europakommisjonen peker på at endringer i regelverket på området for grenseoverskridende omdannelse, fusjon og fisjon har betydning for personer og virksomheter som er knyttet til foretaket. Det gjelder arbeidstagerne i foretaket, deltagere og aksjeeiere (herunder minoritetsaksjeeire), og for långivere og leverandører som har avtaler med virksomheten. For alle grupper vil et mer helhetlig regelverk bidra til å redusere usikkerhet om deres rettigheter og til å øke kunnskapen om det rettslige vern som gjelder.  

Et regelverk for grenseoverskridende omdannelse, fisjon og fusjon av foretak oppfattes av EU som et nødvendig virkemiddel for at det indre markedet skal fungere. Et siktemål er at tiltaket skal stimulere til økt verdiskaping, vekst og etablering av flere arbeidsplasser. På samme tid understrekes det at virkemidlene skal ta hensyn til det som gjelder av sosiale- og arbeidsrettslige regler innenfor Den europeiske unionen, og som vil være rammebetingelsene i EØS-området. Det er derfor i fortalen lagt vekt på at regelverket skal oppfattes som rettferdig av dem som berøres, og at regelverket bidrar til forutsigbarhet i de prosessene som gjennomføres.  

Grenseoverskridende omdannelse

Direktivet gjelder for foretak med begrenset ansvar som er stiftet i overensstemmelse med selskapsretten i en medlemstat, og har sin vedtektsfestede tilhørighet, sitt hovedkontor, eller hovedvirksomhet innenfor Den europeiske union. En grenseoverskridende omdanning innebærer at et selskap omdannes fra én selskapsform under en medlemsstats lovgivning til en annen selskapsform under en annen medlemsstats lovgivning, samtidig som at minst forretningskontoret til selskapet flyttes fra den gamle medlemsstaten til den nye medlemsstaten. Omdanning skjer med selskapsrettslig kontinuitet, det vil si at eiendeler, rettigheter og forpliktelser videreføres i selskapet. En omdanning innebærer ikke i seg selv endringer i eiersammensetningen i selskapet, med mindre disse avhendes som del av omdanningen. Selskapets rettigheter og forpliktelser som springer ut av ansettelseskontrakter eller ansettelsesforhold, og som gjelder på tidspunktet for den grenseoverskridende omdanningen, videreføres i det omdannede selskapet.

Direktivet gir nærmere bestemmelser om fremgangsmåte for å gjennomføre en gyldig omdanning. Når en omdanning har fått virkning etter direktivets fremgangsmåte, kan den i ettertid ikke kjennes ugyldig.  

Grenseoverskridende fusjon

De eksisterende reglene for grenseoverskridende fusjon videreføres i hovedsak. Det gjelder i forenklet form når ett eller flere selskaper med en oppløsning uten likvidering overfører sine samlede aktiva og passiva til et annet eksisterende (overtagende) selskap, eller til et nytt selskap som det/de stifter. Det er en forutsetning at aksjeeierne i de overtatte selskapene mottar eierandeler til kapitalen i det overtagende eller nye selskapet, eventuelt at kontante overføringer for å utligne verdiforskjeller ikke er mer enn ti prosent av pålydende av verdipapirene. Som fusjon regnes også de tilfeller der et morselskap overtar en datter. Det vil si når et selskap oppløses ved å overføre sine aktiva og passiva til det selskapet som eier samtlige aksjer i selskapet.  

Det nye direktivet omfatter fusjoner når ett eller flere selskaper oppløses uten likvidering, og overfører sine samlede aktiva og passiva til et annet eksisterende (overtagende) selskap uten at det overtagende selskap utsteder nye eierandeler til kapitalen. Slik fusjon forutsetter at én person direkte eller indirekte er eier av verdipapirene og kapitalandelene i det samme forhold i alle selskapene som inngår i fusjonen.

Nasjonal regulering av fusjoner gjelder også for de nevnte tilfellene i grenseoverskridende overføringer, når minst ett av selskapene omfattes av slike regler.

Grenseoverskridende fisjon

Direktivet innfører nye regler om grenseoverskridende fisjoner. Det regnes som en fisjon når:

  • Et overdragende selskap fisjonerer ut alle rettigheter, eiendeler og forpliktelser til to eller flere overtakende selskaper i bytte mot at eierne i det overdragende selskapet mottar verdipapirer eller aksjer i de overtakende selskapene, og dersom relevant et kontantvederlag som ikke overstiger ti prosent av den pålydende verdien av aksjene eller verdipapirene. Dersom pålydende ikke er kjent, skal kontantvederlaget ikke overstige ti prosent av bokført verdi av aksjene eller verdipapirene.
  • Et overdragende selskap utfisjonerer deler av rettighetene, eiendelene og forpliktelsene til ett eller flere overtakende selskaper i bytte mot at eierne av det overdragende selskapet mottar verdipapirer eller aksjer i de overtakende selskapene, og dersom relevant et kontantvederlag som ikke overstiger ti prosent av pålydende verdien av aksjene eller verdipapirene. Dersom pålydende ikke er kjent, skal kontantvederlaget ikke overstige ti prosent av bokført verdi av aksjene eller verdipapirene.
  • Et overdragende selskap som utfisjonerer deler av rettighetene, eiendelene og forpliktelsene til et eller flere overtakende selskaper, i bytte mot at det overdragende selskapet mottar verdipapirer eller aksjer i de overtakende selskapene.

Fremgangsmåter for gjennomføring av grenseoverskridende omdanning, fusjon eller fisjon

Direktivet gir bestemmelser om fremgangsmåten for å gjennomføre gyldige, grenseoverskridende fisjoner, fusjoner og omdannelser. Direktivet stiller blant annet krav til at selskapets ledelse utreder virkningen fusjonen, fisjonen eller omdanningen får for de ansatte. De skal informeres i god tid, og forholdet skal drøftes med tillitsvalgte. Direktivet inneholder dessuten vilkår for prosessen som blant annet ivaretar behovet for offentlighet, aksjeeiernes innflytelse med beskyttelse av aksjonærer i mindretall, og fremgangsmåter for å sikre selskapets kreditorer.

Direktivet krever at nasjonale myndigheter kontrollerer at vilkårene for gjennomføring av grenseoverskridende omdannelse, fusjon eller fisjon er overholdt. Det vil si at en offentlig myndighet skal attestere at endringene er gjennomført etter den fremgangsmåte som regelverket forutsetter. Når det foreligger en attest vil den siste fase gjelde registeringen av foretaket i Foretaksregisteret. Det vil for omdanninger bety at registreringen i den stat foretaket er registrert skal endres slik at den ikke lenger er aktiv, og at registreringen i den nye statens foretaksregister vil gjelde for fremtiden. Når en omdanning er gjennomført etter direktivets fremgangsmåte, kan den i ettertid ikke gjøres ugyldig. For fusjon og fisjon vil endringer i de nasjonale foretaksregistrene følge av det som er avtalt for fusjonen og/eller fisjonen når gjennomføringen er foregått på en rettmessig måte.  

Vurdering

NFD oppfatter direktivet som EØS-relevant. Direktivet vil kreve endringer i norsk regelverk. Det forutsetter, i henhold til EØS-avtalens artikkel 103, et forbehold om at Stortinget gir sin tilslutning ved behandling av direktivet i EØS-komiteen.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Status

EFTA-sekretariatet har bedt Norge gi sin posisjon til direktivet for saksbehandlingen med innlammelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2019
Gjennomføringsfrist i EU
31.01.2023
Anvendelsesdato i EU
31.01.2023
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon