Gjeninnførsel av hester som har deltatt i hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer i Mexico og USA

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/2301 av 8. desember 2015 om endring av kommisjonsvedtak 93/195/EØF som angår dyrehelsemessige betingelser og utstedelse av helsesertifikat ved tilbakeførsel av hester, som er registrert med tanke på løp, konkurranser og kulturelle arrangementer, etter midlertidig utførsel til Mexico og USA og om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF som angår opplysninger om Mexico i listen over tredjeland og dele derav, hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien tillates

Commission Implementing Decision (EU) 2015/2301 of 8 December 2015 amending Decision 93/195/EEC as regards animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export to Mexico and the United States of America, and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Mexico in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 19.1.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.1.2016)

Sammendrag av innhold
Beslutning 2004/211/EF fastsetter i vedlegg I en liste over tredjeland, eller deler av tredjeland, hvor hester og avlsmateriale herav kan importeres fra. Mexico står oppført i denne lista i landegruppe D, mens USA står oppført i landegruppe C. Beslutningen fastsetter også at tilbakeførsel av hestedyr etter midlertidig eksport i forbindelse med deltagelse i løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer, samt import av avlsmateriale fra hest ikke tillates fra Mexico, mens det tillates fra USA.

Hestesportsarrangementet LG Global Champions Tour vil finne sted i Miami, USA 7. – 9. april 2016 og Mexico-City, Mexico 15. – 17. april 2016. På grunn av høy grad av veterinær overvåkning vil det være mulig å gi bestemmelser om særskilte dyrehelsemessige vilkår for tilbakeførsel av disse hestene etter en periode på mindre enn 30 dager. På bakgrunn av dette tilføyes et nytt helsesertifikat, vedlegg X, til beslutning 93/195/EØF som skal ledsage hester som føres tilbake etter deltagelse på denne konkurransen.

Området i Mexico dette dreier seg om har vært fritt for Venezuelansk hesteencephalitt i over 2 år. Dette, i tillegg til høy grad av veterinær overvåkning under konkurransen, gjør det uproblematisk å åpne for tilbakeførsel av hestedyr etter midlertidig eksport i maksimalt 30 dager i forbindelse med deltagelse i løp, konkurranser eller kulturelle arrangementer fra storbyområdet Mexico-City i en tidsbegrenset periode. Dette medfører at storbyområdet Mexico-City føres opp på lista i vedlegg II til beslutning 2004/211/EF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Medfører endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien. Dette innebærer oppføring av det storbyområdet Mexico-City i lista over land det tillates tilbakeførsel av hestedyr fra i vedlegg A. Videre justeres helsesertifikatet i vedlegg C: «Helsesertifikat for tilbakeførsel av registrerte hestar etter midlertidig utførsel i ein periode på høgst 30 dagar». Det tilføyes et nytt vedlegg D: «Helsesertifikat for tilbakeførsel av registrerte hestar etter midlertidig eksport til Mexico og USA i ein periode på høgst 30 dagar for å ta del i konkurranser i det storbyområdet av Mexico-City og Miami».

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen vil ha minimale økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU den 9. november 2015 og publisert på OJ den 10. desember 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2015
Anvendelsesdato i EU
30.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2015
Anvendes fra i Norge
12.12.2015