Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Indonesia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/518 av 26. mars 2018 om fastsettelse av de dyrehelsemessige vilkårene og veterinære sertifiseringskravene for gjeninnførsel av registrerte konkurransehester etter midlertidig eksport til Indonesia, endring av vedlegg I til beslutning 93/195/EØF med hensyn til oppføring av Indonesia og endring av vedlegg I til beslutning 2004/211/EF med hensyn til oppføring av Indonesia på listen over tredjestater og deler av slike hvorfra import til Unionen av levende dyr av hestefamililen og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision (EU) 2018/518 of 26 March 2018 laying down the animal health and veterinary certification conditions for the re-entry of registered horses for competition after temporary export to Indonesia, amending Annex I to Decision 93/195/EEC as regards the entry for Indonesia and amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entry for Indonesia in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til beslutning 93/195. Vedlegget inneholder lister over tredjestater som er plassert i gruppe A til E avhengig av landenes dyrehelsestatus. Endringen er at Indonesia tas inn på listen over land i gruppe C.

Rettsakten endrer også vedlegg I til beslutning 2004/211/EF. Vedlegget inneholder en liste over tredjestater og deler av tredjestater hvorfra EU-medlemsstatene tillater innførsel av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien. I tillegg er det angitt hvilke vilkår som gjelder for innførselen. Endringene innebærer at det blir tillatt å gjeninnføre registrerte konkurransehester fra en sykdomsfri sone i Jakarta i Indonesia i tidsrommet 10. august til 10. september 2018.

Rettsakten pålegger medlemsstatene å tillate gjeninnførsel av registrerte konkurransehester som har vært midlertidig eksportert til den forannevnte sonen i Indonesia for deltakelse i de asiatiske lekene i 2018 på vilkår av at de følges av et bestemt helsesertifikat. Hestene og helsesertifikatene må vises fram for grensekontrollstasjonen på stedet der innførselen til EU skjer innenfor det aktuelle tidsrommet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at norske hesteholdere får mulighet til å gjeninnføre registrerte dyr etter deltakelse i de asiatiske lekene 2018. Det er uvisst om det er aktuelt å delta med norske dyr på arrangementet, men rettsakten gjør at regelverket ikke blir til hinder for dette. Det vil uansett ikke være snakk om mange dyr. Rettsakten fører neppe til at Mattilsynet må bruke større ressurser på veterinær grensekontroll av hester som gjeninnføres fra tredjestater.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Bakgrunnen for rettsakten er at Indonesia har bedt om å få en del av landet anerkjent som hestesykdomsfri sone i et bestemt tidsrom for å kunne arrangere hestesportskonkurransene i de asiatiske lekene 2018. Sonen befinner seg på og rundt en fullstendig inngjerdet galoppbane i Jakarta og har vært tom for hester siden mai 2016. Sonen er etablert etter OIEs anbefalinger og med assistanse fra eksperter.

Myndighetene i Indonesia har gitt en rekke garantier. Særlig har de forpliktet seg til å melde fra til Kommisjonen og EU-medlemsstatene om hestesykdommer som er meldepliktige etter EUs regelverk. Sykdommene afrikansk hestepest, venezuelansk equine encephalomyelitt og vesikulær stomatitt har aldri vært rapportert i Indonesia.

Da det ikke finnes tilgjengelige rapporter om forekomst av ondartet beskjelersjuke og snive de foregående årene, har Indonesia gjennomført en omfattende serologisk kartlegging av hestepopulasjonen i overvåknings- og beskyttelsessonene som ligger rundt den indre kjernen av den sykdomsfrie sonen i Jakarta. Resultatet har i alle tilfeller vært negativt for afrikansk hestepest og ondartet beskjelersjuke. Imidlertid ble det påvist snive hos en av de 600 hestene som inngikk i kartleggingen.

Den indre kjernen av den sykdomsfrie sonen, som består av arenaen der lekene skal holdes, vil bli holdt fri for dyr av hestefamilien de siste 6 månedene før lekene starter. Når konkurransene starter vil det være etablert kontroll- og biosikkerhetstiltak som sikrer at de deltakende hestene blir sluppet inn i den sykdomsfrie sonen i henhold til en avtalt karanteneprotokoll.

For å beskytte helsestatusen til hestepopulasjonen i den sykdomsfrie sonen, har de indonesiske myndighetene forpliktet seg til å drifte en karantenestasjon i den sykdomsfrie sonen for å kontrollere innførselen av hester fra andre deler av Indonesia eller fra tredjestater som EU ikke tillater innførsel av hester fra. Der skal dyrene gjennomgå dyrehelsemessig testing i tråd med EUs vilkår for import av hester fra land som tilhører samme gruppe.

Alt i alt virker det dyrehelsemessig forsvarlig å tillate gjeninnførsel av registrerte konkurransehester fra den hestesykdomsfrie sonen i Indonesia på vilkårene rettsakten fastsetter.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.02.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.03.2018
Anvendelsesdato i EU
27.03.2018
Opphører å gjelde
30.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2018
Anvendes fra i Norge
03.04.2018