Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2273 av 8. desember 2017 om endringer av forordning (EF) nr. 889/2008 om fastsettelse av gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter når det gjelder økologisk produksjon, merking og kontroll

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2273 of 8 December 2017 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer artiklene 42 (b) og 43 i forordning (EF) nr. 889/2008 om gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 834/2007 om fastsettelse av regler for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Rettsakten tillater i ytterligere ett år (inntil 31.12.2018) å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinråvarer til økologiske fjørfe og svin og bruke konvensjonelle livkylling, hvis økologisk opprinnelse ikke er tilgjengelig. Unntaket er forlenget med ett år med bakgrunn i mangel på tilgang på økologiske proteinråvarer, og mangel på detaljerte regler for produksjon av økologiske livkylling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringer som gjøres ved forordning (EU) nr. 2017/2273 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. En utsettelse av kravet om bruk av 100% økologisk fôr til fjørfe og svin med ett år er en fordel for næringen, da det er mangel på tilgang på økologiske proteinkilder av nødvendig mengde og kvalitet. Det er behov for en utsettelse av kravet om å bruke økologiske livkylling med ett år hvis økologiske ikke er tilgjengelige, siden det ikke er utarbeidet detaljerte felles regler i EØS-området for denne produksjonen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal til vurdering i Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.12.2017
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2018
Anvendes fra i Norge
30.04.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2273
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro