Gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om informasjonsutveksling og konsultasjoner om forsyningskostnader for råolje og forbruk

Tittel

Kommisjonsvedtak 1999/566/EF av 26. juli 1999 om gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsframgangsmåte for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker

Commission Decision 1999/566/EC of 26 July 1999 implementing Council Decision 1999/280/EC regarding a Community procedure for information and consultation on crude oil supply costs and the consumer prices of petroleum products

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne bør forelægge de i beslutning 1999/280/EF omhandlede oplysninger på en måde, som giver det mest repræsentative billede af oliemarkedet i den enkelte medlemsstat;

(2) oplysningerne bør offentliggøres på hensigtsmæssig måde;

(3) medlemsstaterne og Kommissionen bør rådføre sig med hinanden om de oplysninger, der er indhentet;

(4) der bør foretages en teknisk harmonisering af informationssystemet; til dette formål bør det fastsættes, hvilke oplysninger der skal fremsendes;

(5) Kommissionens beslutning 77/190/EØF, senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, fastlægger modellerne for de spørgeskemaer, hvorefter medlemsstaterne skal meddele Kommissionen oplysninger om råoliepriser og priser på mineralolieprodukter i Fællesskabet; da disse modeller afløses af en ny udformning i overensstemmelse med definitionerne i nærværende beslutning bør beslutning 77/190/EØF ophæves.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.07.1999
Anvendelsesdato i EU
03.09.1999
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 17.5.2001, p. 95-99
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.03.2000
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2000
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31999D0566
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro