Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/543 av 22. mars 2017 om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med hensyn til variablenes tekniske spesifikasjoner og inndelinger

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2017)

Sammendrag av innhold
Parlaments- og rådsforordning (EF) 763/2008 danner grunnlaget for Folke -og boligtellinger som skal gjennomføres hvert tiende år. Sist telling var i 2011 og neste blir for referanseåret 2021. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalens vedlegg 21 om statistikk.

For å sikre sammenlignbar og troverdig statistikk fra folke- og boligtellingene i EU og EØS-land, må de tekniske spesifikasjonene for tellingene være like for alle land. Denne nye forordningen gjennomfører derfor forordning (EF) 763/2008 ved å spesifisere emner og oppdeling av variabler for folke- og boligtellingen i 2021. Emnene for folke- og boligtellingen inkluderer blant annet bosted, kjønn, alder, yrkestilknytning/økonomisk aktivitet, utdanningsnivå, fødested, bosetning i utlandet, husholdningstype og boforhold. Hvilke variabler som skal leveres om hvert av de ulike emnene er oppgitt i vedlegget til forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

EFTA-landene er ikke bundet av den regionale inndelingen for å levere data i henhold til forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er begrenset og vil bli dekket innenfor Statistisk sentralbyrås ordinære budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble vedtatt av EU i mars 2017 og er til vurdering i EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.03.2017
Anvendelsesdato i EU
12.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0543
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro