Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1060/2008 av 7. oktober 2008 om erstatning av vedlegg I, III, IV, VI, VII, XI og XV til europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF om etablering av en ramme for godkjenning av motorkjøretøyer og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøyer (rammedirektiv)

Commission Regulation (EC) No 1060/2008 of 7 October 2008 replacing Annexes I, III, IV, VI, VII, XI and XV to Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles (Framework Directive)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.8.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.4.2013)

Sammendrag av innhold
Typegodkjenningsdirektiv 70/156/EØF blir 29. april 2009 erstattet av direktiv 2007/46/EF. Etter at godkjenningsprosessen for direktivet kom i gang i EU, har det trådt i kraft nye direktiver og fordninger som endrer direktiv 70/156/EØF. Disse endringene har det ikke kunnet tas høyde for i godkjenningsprosessen i EU knyttet til direktiv 2007/46/EF. Det har også blitt vedtatt flere ECE-regulativer i Geneve som EU har tiltrådt. Disse er sidestilt med de kravnivå som oppstilles i særrettsaktene.

I vedlegg IV (og vedlegg XI for kjøretøy til særlig anvendelse) er de rettssakter med tekniske krav som kjøretøyene skal godkjennes etter tatt inn. Vedleggene inneholder EF-rettsakter, samt lister med ECE-regulativer som kan benyttes alternativt til EF-rettsaktene. For EF-rettsakter gjengis bare grunnrettsaktene, mens det for ECE-regulativer også gjengis endringsserien.

Ved forordning (EF) nr. 1060/2008 blir endringene som har blitt gjort i direktiv 70/156/EØF etter at vedtagelsesprosessen av direktiv 2007/46/EF kom i gang, tatt inn som en del av direktiv 2007/46/EF. Følgende bilag til direktiv 2007/46/EF erstattes av bilagene i forordningen:

-bilag I erstattes av bilag I som er en fullstendig liste med opplysninger til bruk i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy -bilag III erstattes av bilag II som er en liste som angir hvilke rettsakter som gjelder i forbindelse med typegodkjenning av kjøretøy -bilag IV erstattes av bilag III som er modell av typegodkjenningsttesten-bilag VI erstattes av bilag IV som beskriver en modell av typegodkjenningsattesten -bilag VII erstattes av bilag V som angir et nummeringssystem i forbindelse med ustedelse av typegodkjenning-bilag XI erstattes av bilag VI som inneholder lister over rettsakter med kravnivå til bruk ved godkjenning av spesielle kjøretøy -bilag XV erstattes av bilag VII som inneholder en oversikt over rettsakter hvor fabrikanten kan utpekes som prøveinstans.

Merknader
Særdirektivene hvor de tekniske kravnivå fremgår, og som forordning (EF) nr. 1060/2008 viser til, er implementert i dagens kjøretøyforskrift.

Vurdering
Forordningens vedlegg IV del II (listen over ECE-regulativer) (s 63) sier at enhver senere endring av de ECE-regulativer som er listet opp også anses som ekvivalent, jf Kommisjonens beslutning 97/836/EF artikkel 4(2). Slik denne artikkelen fremstår, blir vedtagelsen av nye ECE-regulativer og endringer til allerede vedtatte ECE-regulativer behandlet likt i EU prosessuelt sett. Dvs. at Kommisjonen beslutter endringer og inntak av nye ECE-regulativ som endringer til direktiv 2007/46/EF, med forutgående behandling i en komitologikomite. Kommisjonsdirektiv eller beslutninger som inntar nye ECE-regulativ eller endringer til disse i direktiv 2007/46/EF, vil følgelig måtte behandles etter vanlige EØS-prosedyrer. Det er tre av ECE-regulativene i forordningens vedlegg IV som Norge per i dag ikke har tiltrådt; ECE-reg. nr 55, 94 og 95. Disse er av EU ansett likeverdige med direktiver som vi allerede er bundet av. Det vil bli igangsatt en prosess for at Norge skal tiltre de aktuelle regulativer slik at det ikke er uoverensstemmelse mellom vårt og EUs forhold til 1958- avtalen på dette området.

Forordningen inneholder ingen nye kravnivåer utover de som alt er implementert i kjøretøyforskriften. Å gjøre forordningen til en del av norsk rett får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge utover arbeidet med forskriftsendringer i kjøretøyforskriften.

Forordningen anses for å være relevant etter EØS-avtalen og akseptabel.

Status
Rettsaktene 2007/46/EF og 1060/2008 ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 10. februar 2012, beslutning nr. 6/2012. Rettsaktene ble implementert gjennom ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.10.2008
Anvendelsesdato i EU
29.04.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 2-99
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.09.2010
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1060
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro