Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 431/2014 av 24. april 2014 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1099/2008 om energistatistikk hva gjelder gjennomføring av årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger

Commission Regulation (EU) No 431/2014 of 24 April 2014 amending Regulation (EC) No 1099/2008 of the European Parliament and of the Council on energy statistics, as regards the implementation of annual statistics on energy consumption in households

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1099/2008 fastlægger en fælles ramme for udarbejdelse, indberetning, evaluering og formidling af sammenlignelig energistatistik i Unionen.

(2) Energistatistik er et meget dynamisk statistisk område på grund af den intensive udvikling af EU-politikker, teknologiske fremskridt og betydningen af at basere EU's mål på energidata. Det er derfor nødvendigt med regelmæssige ajourføringer, for at den statistiske dækning kan stemme overens med voksende eller ændrede behov.
(3) Kommissionen er ved forordning (EF) nr. 1099/2008 blevet tillagt gennemførelsesbeføjelser til at ændre bilagene til forordningen.

(4) I henhold til forordning (EF) nr. 1099/2008 skal Kommissionen (Eurostat) i samarbejde med medlemsstaterne frembringe detaljerede statistikker om det endelige energiforbrug og gradvis indarbejde disse i den statistiske dækning som fastsat i bilagene til forordningen.

(5) Kommissionen har udviklet statistikker om husholdningernes energiforbrug og med medlemsstaterne drøftet gennemførligheden, de udgifter, der er forbundet med statistikkernes udarbejdelse, fortrolighedsspørgsmål og indberetningsbyrden.

(6) Forordning (EF) nr. 1099/2008 bør derfor ændres.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
24.04.2014
Anvendelsesdato i EU
21.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0431
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro