Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/763 av 23. april 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/763 of 23 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the supervisory reporting and public disclosure of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det harmoniserede minimumsniveau for standarden (»TLAC-standard«) for den samlede tabsabsorberingskapacitet (»TLAC«) for globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) (»TLAC-kravet«) blev indført i EU-lovgivningen ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013. Det institutspecifikke tillæg for G-SII'er og det institutspecifikke krav til ikkeG-SII'er, der benævnes minimumskravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL), er fastsat gennem målrettede ændringer af direktiv 2014/59/EU, som blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879. Henholdsvis forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2014/59/EU indeholder nu indberetnings- og oplysningskrav til både TLAC-standarden og MREL.

(2) Da TLAC-standarden og MREL begge har til formål at sikre, at institutter og enheder, der er etableret i Unionen, har en tilstrækkelig tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet, bør de to krav udgøre indbyrdes komplementære elementer i en fælles ramme. Der bør derfor udarbejdes et sæt skemaer til indberetning og offentliggørelse af harmoniserede oplysninger om kravet til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver for G-SII'er og væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er (TLAC) og det institutspecifikke MREL, der finder anvendelse på alle institutter.

(3) I medfør af artikel 434a i forordning (EU) nr. 575/2013 skal det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) skal udarbejde med henblik på at fastlægge ensartede offentliggørelsesformater, sigte mod at sikre overensstemmelse mellem offentliggørelsesformater og internationale standarder vedrørende offentliggørelse for at fremme sammenligneligheden af oplysninger. Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) offentliggjorde i december 2018 ajourførte søjle 3-oplysningskrav, herunder krav vedrørende TLAC-oplysninger. Offentliggørelsesformaterne og de tilhørende instrukser, som er fastlagt i nærværende forordning, bør derfor være i overensstemmelse med disse ajourførte oplysningskrav fra BCBS.

(4) For at sikre, at overholdelsesomkostningerne for institutter ikke øges på urimelig vis, og at datakvaliteten bevares, bør der i videst muligt omfang foretages en indbyrdes tilpasning af indholdet af indberetnings- og oplysningsforpligtelserne, herunder af deres hyppighed. Derudover stilles der i medfør af artikel 45i, stk. 5, tredje afsnit, og artikel 45i, stk. 6, tredje afsnit, i direktiv 2014/59/EU, et udtrykkeligt krav om en tilpasning af de gennemførelsesmæssige tekniske standarder for indberetnings- og oplysningsforpligtelser for TLAC og MREL. Derfor bør der i én enkelt forordning fastsættes standarder, som finder anvendelse på både indberetning og offentliggørelse af TLAC og MREL. Samtidig bør detaljeringsgraden og hyppigheden for både indberetning og offentliggørelse om nødvendigt tilpasses, idet der tages hensyn til kravene i henholdsvis forordning (EU) nr. 575/2013 og i direktiv 2014/59/EU og til behovet for at sikre, at institutter til enhver tid opfylder disse krav.

(5) I henhold til direktiv 2014/59/EU skal oplysninger om MREL indberettes til både kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder. I henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 skal oplysninger om TLAC kun indberettes til kompetente myndigheder. I medfør af artikel 45d, stk. 1, i direktiv 2014/59/EU består MREL i en afviklingsenhed, som er en G-SII eller en del af en G-SII, imidlertid af TLAC-kravet og eventuelle yderligere tillæg. Det bør derfor sikres, at afviklingsmyndigheder indhenter oplysninger om TLAC fra G-SII'er som led i deres indberetning af MREL. Dette bør ikke berøre ordninger, der er indgået af kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder med henblik på at minimere datastrømme.

(6) I henhold til artikel 45i, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU skal EBA udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastsætte en standardiseret måde at indgive oplysninger på om prioritetsrækkefølgen af kapitalgrundlag og passiver, der er omfattet af bail-in, og som af hensyn til sammenligneligheden og retssikkerheden finder anvendelse ved national insolvensbehandling i hver medlemsstat. De respektive afviklingsmyndigheder bør derfor stille standardiserede oplysninger om prioritetsrækkefølgen ved insolvens i hver medlemsstat og rettidige ajourføringer heraf til rådighed for institutter, der hører under deres jurisdiktion. Disse oplysninger bør være i overensstemmelse med en standardiseret fremlæggelse af prioritetsrækkefølgen ved insolvens.

(7) For så vidt angår passiver, der er omfattet af bail-in, og som er underlagt lovgivningen i et tredjeland, skal EBA i henhold til artikel 45i, stk. 5, i direktiv 2014/59/EU også udarbejde udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastsætte en standardiseret måde at indgive oplysninger på med angivelse af de tredjelande, hvis lovgivning sådanne passiver er underlagt, og for hvert af de identificerede tredjelande angive, hvorvidt sådanne passiver indeholder de kontraktvilkår, hvoraf det fremgår, at de i henhold til nævnte direktiv kan være omfattet af nedskrivnings- og konverteringsbeføjelser. Som følge af behovet for yderligere vurdering af detaljeringsgraden for indberetning af disse elementer vil EBS rettidigt indsende de tilhørende instrukser og skemaer separat til Kommissionen, således at kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder løbende kan få adgang til disse oplysninger. Manglende indgivelse af disse begrænsede yderligere elementer vil hverken berøre eller udsætte anvendelsen af de i denne forordning fastsatte indberetningskrav.

(8) Enheder, der offentliggør oplysninger, bør tage hensyn til de relevante retningslinjer udsendt af EBA, når de vurderer, hvorvidt oplysninger er væsentlige, fortrolige eller er institutternes ejendom i overensstemmelse med artikel 432 i forordning (EU) nr. 575/2013.

(9) Forpligtelsen til at indberette og offentliggøre oplysninger om TLAC, jf. artikel 430, stk. 1, litra b), artikel 437a og artikel 447, litra h), i forordning (EU) nr. 575/2013, har fundet anvendelse siden den 27. juni 2019 i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) 2019/876. Så snart denne forordning træder i kraft bør G-SII'er og væsentlige datterselskaber af tredjelands-G-SII'er derfor omgående offentliggøre oplysninger om TLAC, idet de anvender de skemaer og følger de instrukser, der er fastsat i nærværende forordning. I modsætning hertil bør indberetning, som vedrører TLAC-kravet i overensstemmelse med denne forordning, først begynde at finde anvendelse fra den 28. juni 2021 for at give institutter og kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at gennemføre de relevante krav.

(10) Med hensyn til MREL skal de forpligtelser, der er fastsat i direktiv 2014/59/EU, finde anvendelse senest fra den 28. december 2020. Af de samme årsager som for TLAC bør alle institutter imidlertid fra den 28. juni 2021 indberette oplysninger om MREL, idet de anvender de skemaer og følger de instrukser, der er fastsat i denne forordning. I modsætning hertil bør datoen for anvendelse af oplysningsforpligtelserne for MREL svare til udløbet af overgangsperioden, jf. artikel 45m, stk. 1, tredje afsnit, i direktiv 2014/59/EU, dvs. tidligst den 1. januar 2024.

(11) Som følge af institutters, kompetente myndigheders og afviklingsmyndigheders behov for at tilpasse deres indberetningssystemer og elektroniske systemer til kravene i denne forordning bør indberetningsfristen for kvartalsvis indberetning af data, der vedrører referencedatoen 30. juni 2021, være senest den 30. september 2021.

(12) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har indsendt til Kommissionen.

(13) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for nærværende forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2021
Anvendelsesdato i EU
01.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet