Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/763 av 23. april 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om krav til offentliggjøring av informasjon og rapportering av minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekravet til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/763 of 23 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the supervisory reporting and public disclosure of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 23.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende, tekniske regler til kapitalkravsregelverket (CRR/CRD) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om rapportering og offentliggjøring av informasjon om minstekravet til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekravet til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC).

Denne tekniske rettsakten knytter seg til endringene i rapporteringen som ble fastsatt i bankreformpakken (CRD V, CRR II og BRRD II).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Informasjon om endrede rapporteringskrav og veiledninger publiseres på Finanstilsynets hjemmeside for CRD-rapportering. Fordi denne tekniske standarden er knyttet til endringene i rapportering som ble vedtatt i CRD V og CRR II, må ikrafttredelsestidspunktet tilpasses slik at den trer i kraft tidligst samtidig som CRD V og CRR II i EØS-avtalen. CRR II er tatt inn i EØS-avtalen, men ikke i kraft. CRD V venter på innlemmelse i EØS-avtalen.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for
innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2021
Anvendelsesdato i EU
01.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet