Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 358/2010 av 23. april 2010 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 358/2010 of 23 April 2010 amending Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Restriksjonene på å ta med væske, spraybokser og gele (LAGs) for passasjerer som kommer på flyginger fra tredjeland og som skal i transitt på lufthavner i EU, medfører visse driftsmessige problemer for lufthavnene og ulempe for nevte passasjergruppe. På visse vilkår gjorde forordning (EF) nr. 820/2008 av 8. august 2008 unntak for disse restriksjonene på flyginger fra bestemte tredjelands lufthavner. Forordning (EF) nr. 820/2008 ble opphevet 29. april 2010, noe som også innebærer at unntakene for tredjelands lufthavner som var gitt i forordningen ikke gjelder lengre.

Restriksjonene for LAGs gjelder fortsatt for passasjerer fra tredjeland som skal i transitt på europeiske lufthavner, jf. forordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009. Kommisjonen så derfor et behov for å forlenge unntaket for passasjerer som kommer på flyginger fra tredjeland og har med seg LAGs. Forutsetningen for forlengelsen var at de aktuelle tredjelandene oppfyller vilkårene som forutsatt. På bakgrunn av dette ble forordning (EU) nr. 358/2010 vedtatt.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) nr. 358/2010 anses EØS-relevant og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.
Vurdering

Forordning (EU) nr. 358/2010 endrer forordning (EU) nr. 185/2010 slik at de nevnte unntak for passasjerer fra tredjeland forlenges. De tredjelands lufthavner som er omfattet av unntaket er listet opp i forordningens vedlegg 4-D.

Det er i forordningens vedlegg kapittel 4 tatt inn en definisjon "security tamper-evident bag" (forseglbare poser) i punkt 4.0.4 b). I samme vedleggs punkt 4.1.3.4 g) fremgår vilkårene for å kunne ta med seg LAGs fra tredjeland. Det stilles krav om at LAGs må være kjøpt på en lufthavn som ligger i et av de landene som er opplistet i vedlegg 4-D. Videre må LAGs være pakket i en forseglbar pose, jf. punkt 4.0.4 b) og det må foreligge et bevis på at LAGs er kjøpt innen de siste 36 timer på flyside på en av de lufthavnene som er omfattet av unntaket.

Unntaket som er gitt i 4.1.3.4 g) oppheves 29. april 2010. Dette har sammenheng med at det i forordning (EU) nr. 297/2010 av 9. april 2010 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 er bestemt at innen 29. april 2011 skal LAGs som er kjøpt på et tredjelands lufthavn eller ombord et ikke-europeisk luftfartøy screenes, jf. vedleggets Part B1 nr. 1. Forutsetningen for at passasjerer fra tredjeland skal kunne ta med seg LAGs inn på sikkerhetsbegrenset område og ombord et luftfartøy når de ankommer EU etter 29. april 2011, er at LAGs er kjøpt på et tredjelands lufthavn eller ombord et ikke-europeisk luftfartøy, LAGs er pakket i en forseglbar pose og at det foreligger bevis på at LAGs er kjøpt innen de siste 36 timer på flyside på et tredjelands lufthavn eller ombord et luftfartøy som nevnt.

Konklusjon
Samferdselsdepartementet støtter Luftfartstilsynets vurdering, følgelig ansees rettsakten for å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 358/2010 ble vedtatt 23. april 2010 og forordningen trådte i kraft i EU 29. april 2010. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1). Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2010
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 183-185
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro