Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 173/2012 av 29. februar 2012 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn på fortolkning og forenkling av visse spesifikke tiltak innen luftfartssikkerhet

Commission Implementing Regulation (EU) No 173/2012 of 29 February 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 as regards clarification and simplification of certain specific aviation security measures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2012)

Sammendrag av innhold
På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 og i kommisjonsbeslutning C(2010)774 av 13. april 2010. Kommisjonsbeslutningen fastsetter tiltak og prosedyrer som utfyller forordning (EU) nr. 185/2010. Det nærmere innholdet i beslutningen er hemmelig, og gjøres bare tilgjengelig for de som kan dokumentere et saklig behov for disse opplysningene.

Forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(774)2010 trådte i kraft i EU 29. april 2010. De erfaringer som er gjort i EU-medlemslandene etter implementeringen av regelverket, har vist at det er behov for å fortolke og forenkle visse spesifikke tiltak. På bakgrun av dette ble kommisjonsforordning (EU) nr. 173/2012, som endrer forordning (EU) nr. 185/2010, og kommisjonsbeslutning C(2012)1228, som endrer beslutning C(2010)774, vedtatt i EU 29. februar 2012.

Formålet med endringen er å avklare eller forenkle visse spesifikke tiltak innen luftfartssikkerhet for å forbedre den juridiske klarhet, standardisere den felles fortolkningen av regelverket og å ytterligere sikre den best mulige gjennomføringen av de de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

Endringene gjelder gjennomføringen av et begrenset qantall tiltak i relasjon til adgangskontroll, overvåking og patruljering, sikkerhetskontroll av passasjerer og innsjekket bagasje, sikkerhetskontroll av frakt, post, forsyninger til flygingen og leveranser til lufthavnen, opplæring av personer og sikkerhetsutstyr.

Merknader
Forordning (EU) nr. 173/2012 og beslutning C(2012)1228 endrer eksisterende regelverk på securityområdet.

Etter Luftfartstilsynets vurdering vil ikke regelverket få større administrative eller økonomiske konekvenser. Flere av bestemmelsene innebærer presisiering av regelverksteksten for å gjøre fortolkningen enklere, og innebærer således ikke endringer av materiell karakter.

Endringene kan likevel tenkes å få visse administrative og/eller økonomiske konsekvenser. Forordningens vedlegg punkt 1.1.3.4 innebærer at det må foretas sikkerhetskontroll av kritiske deler sikkerhetsbegrensede områder som passasjerer og crew som ankommer fra tredjeland har beveget seg gjennom. Dette kan tenkes å få konsekvenser for antallet anvendte sikkerhetskontrollørtimer. Dette gjelder særlig på større lufthavner hvor det forekommer slik trafikk.

I kommisjonsbeslutningens vedlegg 9.1.4 åpnes det for at det kan fastsettes visse unntak. Dette kan i enkelte tilfeller innebære en økonomisk fordel for lufthavnoperatørene, f eks i forbindelse med større utbyggingsprosjekter. Størrelsen på den økonomiske fordelen vil avhenge av aktiviteten på lufthavnen knyttet til aktuelt utbyggingsprosjekt osv.

I kommisjonsbeslutningens vedlegg 6.2.5 og 6.8.1 åpnes det for at det nasjonalt kan fastsettes visse unntak så langt det gjelder frakt og post. Dersom det fastsettes unntak som nevnt vil dette kunne innebære både administrativ og økonomisk forenkling for de aktuelle aktørene.

Dersom endringsforordningen og den tilhørende kommisjonsbeslutningen tas inn i eøs-avtalen må forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten endres slik at regelverket tas inn i norsk rett. Videre må det fastsettes særskilt i forskiften dersom de unntakene regelverket åpner opp for å gi skal tas i bruk i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Regelverket vil bli sendt på nasjonal høring i løpet av kort tid. Aktørene vil bli bedt om innspill så langt det gjelder administrative og økonomiske konsekvenser regelverket antas å få. Det materielle innholdet i regelverket kan ikke endres, men det vil være mulighet til å kommentere også dette.

Status
Forordningen og beslutningen ble vedtatt i EU 29. februar 2012. Regelverket har trådt i kraft i EU.

Forordningen og beslutningen vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.02.2012
Anvendelsesdato i EU
21.03.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 392-399
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2013
Anvendes fra i Norge
14.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0173
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro