Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/255 av 18. februar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/255 of 18 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2021)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.Med jevne mellomrom er det behov for endring og klargjøring av securityregelverket. Rettsakten her endrer forordning (EU) 2015/1998.

EU har i samarbeid med ICAO og verdens tollorganisasjon (WCO) fremmet utvikling av et internasjonalt konsept (PLACI), brukt til å beskrive et spesifikt datasett som definert i WCO SAFE Framework of Standard (SAFE FoS). Før lasting av gods på et luftfartøy som kommer fra tredjeland, skal det gjenomføres en første risikoanalyse av godset som skal fraktes inn i EUs tollområde. Data om forsendelsene skal leveres til speditører, luftfartsselskap, post, regulerte agenter eller andre enheter så snart som mulig. Og før lasting på et luftfartøy skal disse dataene inngå i en trussel- og risikoanalyse. Kommisjonen foreslår nå å gjøre endringer i forordning (EU) 2015/1998 kap. 6 for å tilpasse kravene i bestemmelser som omfatter gods fra tredjeland, samt bruk av risikoanalyse og kontrollprosessen som gjøres av tollmyndigheter. Endringene mht. risikoanalyse vil gjelde fra 15. mars 2021, og flere aktører i tredjeland som er ledd i forsyningskjeden vil bli bundet av reglene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447 fra nevnte dato. Det er viktig at Kommisjonen raskt integrerer denne endringen i regelverket for sivil luftfart.

Videre gjøres det endringer i forordning (EU) 2015/1998 kap. 12 om teknisk utstyr. Lufthavner og flyplasser i EU har mulighet til å gjennomføre installasjonsprosessen av standardutstyr 3 for eksplosive deteksjonssystemer (EDS). Flere av lufthavnoperatørene i EU er påvirket av utbruddet av COVID19-pandemien. Kommisjonen og medlemslandene er fremdeles forpliktet til å fullføre implementeringen av den nyeste teknologien for screening av håndbagasje. Kommisjonen har i regelverket utarbeidet en roadmap for å gi ytterligere fleksibilitet til å tilpasse seg dagens situasjon mht. til implementering av utstyret.

COVID19 fortsetter å påvirke internasjonal og europeisk luftfart så langt det gjelder inspeksjon på stedet (on site) hos luftfartsselskaper og fraktoperatører i tredjeland i henhold til pkt. 6.8 i annekset til forordning (EU) 2015/1998. Kommisjonen har funnet det nødvendig å utvide handlingsområdet for alternativ og hurtig prosess for EUs luftfartssikkerhetsvalidering av fraktkjedeoperatører som er berørt av COVID-19-pandemien utover dato fastsatt i pkt. 6.8.1.7 i vedlegget til (EU) 2015/1998.

Kommisjonen har gjort visse endringer i de felles grunnleggende standardene i regelverket i (EU) 2015/1998. Endringene er av mindre karakter, men er gitt for å tydeliggjøre, harmonisere, forenkle og styrke spesifikke luftfartssikkerhetstiltak, forbedre og standardisere juridisk fortolkning av regelverket. Samt presiseringer for å sikre best gjennomføring av felles grunnleggende standarder innen security i luftfarten.

Med unntak av noen bestemmelser som skal gjelde fra 15. mars 2021, og et punkt i annekset som skal gjelde fra 1. oktober 2021, vil endringene tre i kraft tjuende dag etter publisering i OJ.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den nye rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Luftfartstilsynet har identifisert at nye krav til teknisk utstyr som multiview-røntgenmaskiner til bruk i screening av frakt og post samt forsyninger til flygningen, vil kunne ha økonomiske konsekvenser for både frakt og forsyningsleverandører og lufthavnoperatører. Det er ventet at krav til EDS standard 3 også vil medføre økonomiske konsekvenser for lufthavnoperatører. Dette kravet har vært kjent fra tidligere, og endringen i forordningen innebærer kun at implementeringsdatoen er utsatt. Luftfartstilsynet har identifisert at endringene i regelverket – og da særlig kravene til PLACI vil medføre administrative konsekvenser i form av behov for tilførsel av ny kompetanse både hos norske luftfartsmyndigheter og tollmyndighetene. Med kompetansetilførsel menes ikke behov for nye stillinger, men kunnskapsdeling. Det må etableres samarbeid mellom Luftfartstilsynet og tollvesenet både med hensyn til ansvarsfordeling og utvikling av beredskapsprosedyrer.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Nytt regelverk utfyller forordning (EF) nr. 300/2008 som allerede er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forslaget ble diskutert på et ekstraordinært AVSEC-møte 10. desember 2020. Endelig forslag ble sendt ut til medlemslandene for skriftlig votering i januar 2021. Rettsakten ble publisert i OJ 18. februar 2021.

Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Luftfartstilsynet vil vurdere å gjennomføre endringene som nasjonal rett for å sikre at Norge opprettholder kravet som trer i kraft allerede 15. mars 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.02.2021
Anvendelsesdato i EU
11.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2021
Anvendes fra i Norge
22.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0255
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro