Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1998 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2015/1998 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.1.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2020)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 300/2008 etablerer felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart. På securityområdet er de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet fastsatt i forordning (EU) 2015/1998 og i beslutning C(2015) 8005.Med jevne mellomrom er det behov for endring og klargjøring av securityregelverket. Rettsakten her endrer forordning (EU) 2015/1998. Endringene omfatter i de deler av regelverket som gjelder for sikkerhetskontroll av frakt og post.

Forslaget ble diskutert på et ekstraordinært AVSEC-møte 10. desember 2020. Det er ventet at forslaget vil bli delvis justert etter medlemslandenes innspill. Endelig forslag vil bli sendt ut til medlemslandene for skriftlig votering i januar 2021. For nærmere redegjørelse av innholdet, se under pnktet Andre opplysninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den nye rettsakten vil bli gitt med hjemmel i forordning 300/2008, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.(securityforskriften), og tilhører gruppe 2.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger
EU har i samarbeid med ICAO og verdens tollorganisasjon (WCO) fremmet utvikling av et internasjonalt konsept (PLACI), brukt til å beskrive et spesifikt datasett som definert i WCO SAFE Framework of Standard (SAFE FoS). Før lasting av gods på et luftfartøy som kommer fra tredjeland, skal det gjenomføres en første risikoanalyse av godset som skal fraktes inn i EUs tollområde. Data om forsendelsene skal leveres til speditører, luftfartsselskap, post, regulerte agenter eller andre enheter så snart som mulig. Og før lasting på et luftfartøy skal denne dataen inngå i en trussel- og risikoanalyse. Kommisjonen foreslår nå å gjøre endringer i forordning (EU) 2015/1998 kap. 6 for å tilpasse kravene i bestemmelser som omfatter gods fra tredjeland, samt bruk av risikoanalyse og kontrollprosessen som gjøres av tollmyndigheter. Det er ventet at endringene mht. risikoanalyse vil gjelde fra 15. mars 2021, og flere aktører i tredjeland som er ledd i forsyningskjeden vil bli bundet av reglene i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2447 fra nevnte dato. Det er viktig at Kommisjonen raskt integrerer denne endringen i regelverket for sivil luftfart.

Videre gjøres det endringer i forordning (EU) 2015/1998 kap. 12 om teknisk utstyr. Lufthavner og flyplasser i EU har mulighet til å gjennomføre installasjonsprosessen av standardutstyr 3 for eksplosive deteksjonssystemer (EDS). Flere av lufthavnoperatørene i EU er påvirket av utbruddet av COVID19-pandemien. Kommisjonen og medlemslandene er fremdeles forpliktet til å fullføre implementeringen av den nyeste teknologien for screening av håndbagasje. Kommisjonen har i regelverket utarbeidet en roadmap for å gi ytterligere fleksibilitet til å tilpasse seg dagens situasjon mht. til implementering av utstyret.

COVID19 fortsetter å påvirke internasjonal og europeisk luftfart så langt det gjelder inspeksjon på stedet (on site) hos luftfartsselskaper og fraktoperatører i tredjeland i henhold til pkt. 6.8 i annekset til forordning (EU) 2015/1998. Kommisjonen har funnet det nødvendig å utvide handlingsområdet for alternativ og hurtig prosess for EUs luftfartssikkerhetsvalidering av fraktkjedeoperatører som er berørt av COVID19-pandemien utover dato fastsatt i pkt. 6.8.1.7 i vedlegget til (EU) 2015/1998.

Kommisjonen har gjort visse endringer i de felles grunnleggende standardene i regelverket i (EU) 2015/1998. Endringene er av mindre karakter, men er gitt for å tydeliggjøre, harmonisere, forenkle og styrke spesifikke luftfartssikkerhetstiltak, forbedre og standardisere juridisk fortolkning av regelverket. Samt presiseringer for å sikre best gjennomføring av felles grunnleggende standarder innen security i luftfarten.

Med unntak av noen bestemmelser som skal gjelde fra 15. mars 2021, og et punkt i annekset som skal gjelde fra 1. oktober 2021, vil endringene tre i kraft tjuende dag etter publisering i OJ.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet