Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 av 4. mars 2010 om detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

Commission Regulation (EU) No 185/2010 of 4 March 2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 185/2010 er gitt med hjemmel artikkel 4 nr. 3 i Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 300/2008 av 11. mars 2008 om felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart og om oppheving av forordning (EF) nr. 2320/2002. Forordning (EF) nr. 185/2010 inneholder den offentlige delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene for beskyttelse av sivil luftfart mot ulovlige handlinger som utgjør en risiko for sikkerheten luftfarten.

I tillegg er Kommisjonsbeslutning 2010/774/EU, samt Kommisjonsbeslutning 2010/2604/EU som endrer førstnevnte beslutning, gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 300/2008. Beslutningen inneholder den konfidensielle delen av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene. Vedlegget til beslutningen er konfidensielt og vil ikke bli publisert.

Sakkyndige instansers merknader
Forordning (EU) nr. 185/2010 anses EØS-relevant, og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 185/2010 er i hovedsak en revisjon av de detaljerte gjennomføringsbestemmelsene som tidligere er gitt med hjemmel i forordning (EF) nr. 2320/2002 av 16. desember 2002 om fastsettelse av bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart.

Forordning (EU) nr. 185/2010 gir de detaljerte gjennomføringsbestemmelser som nevnt i forordning (EF) nr. 300/2008 artikkel 4 nr. 3. Forordningen inneholder blant annet krav til metoder som skal benyttes for å ivareta sikkerheten i luftfarten, herunder bestemmelser om adgangskontroll, beskyttelse av luftfartøy, sikkerhetskontroll av passasjerer og bagasje, liste over forbudte gjenstander, bestemmelser om frakt og post, krav til opplæring av sikkerhetspersonell, krav til teknisk utstyr mv.

De detaljerte bestemmelsene er tatt inn i et vedlegg til forordningen og vedlegget inneholder tolv tematiske kapitler. Kapitlene er som følger, og gjengis på engelsk da det per i dag ikke foreligger noen norsk oversettelse av rettsakten:

Kapittel 1 Airport security

Kapittel 2 Demarcated areas of airports

Kapittel 3 Aircraft security

Kapittel 4 Passengers and cabin baggage

Kapittel 5 Hold baggage

Kapittel 6 Cargo and mail

Kapittel 7 Air carrier mail and air carrier materials

Kapittel 8 In-flight supplies

Kapittel 9 Airport supplies

Kapittel 10 In-flight security measures

Kapittel 11 Staff recruitment and training

Kapittel 12 Security equipment

Konklusjon
Samferdelsdepartementet støtter Luftfartstilsynets vurdering, følgelig ansees rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) nr. 185/2010 ble vedtatt i EU 4. mars 2010, og trådte i kraft i EU 29. april 2010. Når forordningen er inntatt i EØS-avtalen, vil den bli gjennomført i norsk rett ved forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (BSL Sec 1-1). Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.03.2010
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 3.9.2015, p. 128-182
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0185
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro