Gjennomføringstiltak for luftfartssikkerhet: systemer til deteksjon av sprengstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 1087/2011 av 27. oktober 2011 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 om detaljerte gjennomføringstiltak for de felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet når det gjelder systemer til sprengstoffdeteksjon (EDS)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1087/2011 of 27 October 2011 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security in respect of explosive detection systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.4.2012)

Sammendrag av innhold
På bakgrunn av utviklingen i trusselen mot sivil luftfart, den teknologiske utviklingen og erfaringer i forbindelse med bruken av teknologien både i EU og globalt, har Kommisjonen foretatt en gjennomgang av bestemmelsene som gjelder standarder for systemer for påvisning av sprengstoffer (explosive detection systems - EDS). Som en følge av dette er forordning (EU) nr. 185/2010 endret ved forordning (EU) nr. 1087/2011.

Merknader
Forordning (EU) nr. 1087/2011 endrer forordning (EU) nr. 185/2010 vedleggets punkt 12.4.

I tillegg til ny nummerering av de eksisterende underpunktene til vedleggets punkt 12.4, er det gjort følgende materielle endringer i bestemmelsen;

Punkt 12.4.2.7 er endret - EDS standard 2 utløper 1. september 2020. Dette innebærer at utløpsfristen er forlenget med to år fra 1. september 2018.

Nytt punkt 12.4.2.8 åpner for at vedkommende myndighet (i Norge er dette Luftfartstilsynet) på nærmere vilkår kan tillate fortsatt bruk av EDS standard 2 til 1. september 2022. Vilkåret er at EDS standard 2 ble installert i perioden 1. januar 2011 - 1. september 2014.

Nytt punkt 12.4.2.9 - Det er krav om at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) må informeres dersom bestemmelsen i punkt 12.4.2.8 blir benyttet etter 1. september 2020.

Punkt 12.4.2.10 er endret - EDS installert etter 1. september 2014 skal være standard 3. Dette innebærer at kravet om at utsyret må holde standard 3 er utsatt med 2 år, fra 1. september 2012 til 1. september 2014.

Endring av og ny bestemmelse i punkt 12.4.2.11 - Det er krav om at standard 3 skal gjelde for all EDS senest innen 1. september 2020, såfremt vedkommende myndighet (Luftfartstilsynet) ikke har benyttet muligheten til å forlenge bruken av EDS standard 2, jf. punkt 12.4.2.8 . Endringen innebærer at fristen for å innføre standard 3 forlenges fra 1. september 2018 til 1. september 2020. I tillegg er det åpnet for at de landene som har anvendt bestemmelsen i punkt 12.4.2.8, kan benytte EDS standard 2 til 1. september 2022.

Forordningen medfører ingen endringer i de administrative og økonomiske konsekvensene for aktørerene, da forordningen i prinsippet bare utsetter innføringen av ny teknologi, herunder standard 3, som allerede er gjennomført i forordning (EU) nr. 185/2010.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 1087/2011 er å anse som EØS-relevant og akseptabel for Norge, og det anbefales at den tas inn i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1087/2011 ble vedtatt i EU 27. oktober 2011. Forordningen ble publisert i Official Journal 28. oktober 2011 , og den trer i kraft i EU 20 dager etter dette jf. artikkel 2. For Norge som EØS-medlem, må regelverket tas inn i EØS-avtalen før det kan gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift 1. mars 2011 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2011
Anvendelsesdato i EU
17.11.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 568-569
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2013
Anvendes fra i Norge
14.02.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro