Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til Den europeiske banktilsynsmyndighet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/962 av 16. juni 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder vedrørende felles formater, skjemaer og definisjoner for identifisering og videreformidling av opplysninger fra kompetente myndigheter og avviklingsmyndigheter til Den europeiske banktilsynsmyndighet i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/962 of 16 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the uniform formats, templates and definitions for the identification and transmission of information by competent authorities and resolution authorities to the European Banking Authority according to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2017)

Artikkel 4 (7) i Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) (2014/59/EU) krever at kompetente myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene underretter EBA om hvordan de har anvendt artikkel 4 (1), (8), (9) og (10) om forenklede krav på institusjoner i deres jurisdiksjon. Denne forordning inneholder bestemmelser og skjemaer for innrapporering av opplysninger vedrørende artikkel 4, (1) og (8,) i direktiv 2014/59/EU, som kan utfylles institusjonsspesifikt eller på grunnlag av kategori i overensstemmelse med den praksis som benyttes av de kompetente myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene ved vurderingen av institusjoner med lignende trekk under henvisning til de kriteriene som oppstilles i artikkel 4 (1).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen pålegger myndighetene en rapporteringsplikt, men pålegger ikke private rettssubjekter noen plikter. Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, blir den en folkerettslig forpliktelse for norske myndigheter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rapporteringen av hvordan myndighetene har benyttet handlingsrommet i artikkel 4 medfører ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Forordningen anses akseptabel.

Status
Forordningen trådte i kraft i EU den 7. juli 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.06.2016
Anvendelsesdato i EU
07.07.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet