Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 av 15. april 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til enartede rapporteringsmaler, veiledninger og fremgangsmåte for innberetning om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/622 of 15 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to uniform reporting templates, instructions and methodology for reporting on the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Afviklingsmyndigheder har fået til opgave at fastsætte minimumskrav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (MREL) i overensstemmelse med kravene og procedurerne i artikel 45-45i i direktiv 2014/59/EU. For at bistå Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) med at fremme konvergens i hele Unionen i forbindelse med fastsættelsen af MREL skal afviklingsmyndighederne i henhold til artikel 45j i nævnte direktiv efter samordning med de kompetente myndigheder underrette EBA om det MREL, de har fastsat.

(2) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/308 anføres formater og skemaer for afviklingsmyndighedernes videregivelse til EBA af oplysninger vedrørende deres afgørelser om fastsættelse af MREL. Siden vedtagelsen af nævnte gennemførelsesforordning er kravene vedrørende tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapaciteten og navnlig kendetegnene ved og metoderne til fastsættelse af MREL for kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er fastlagt i direktiv 2014/59/EU, blevet ændret og yderligere præciseret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/879.

(3) For at lette EBA's overvågning af MREL-afgørelser og for at sikre en meningsfuld vurdering af konvergens i hele Unionen med henblik på fastsættelsen af MREL bør de formater og skemaer, der er fastsat for afviklingsmyndighedernes identifikation og videregivelse af oplysninger om MREL til EBA, tilpasses for at afspejle ændringerne af direktiv 2014/59/EU, navnlig vedrørende MREL-efterstillelsesniveauer og MREL anvendt på enheder, der ikke selv er afviklingsenheder.

(4) Hvad angår koncerner, der er underlagt MREL på konsolideret grundlag, er det nødvendigt at præcisere, hvilken afviklingsmyndighed der skal videregive oplysningerne om MREL til EBA. Afviklingsmyndigheder med ansvar for koncerners datterselskaber bør derfor efter samordning med de kompetente myndigheder underrette EBA om det MREL, der er fastsat for hvert institut under deres jurisdiktion. Disse oplysninger bør omfatte det MREL, der er fastsat på grundlag af en fælles afgørelse, der er truffet mellem afviklingsenhedens afviklingsmyndighed, koncernafviklingsmyndigheden, hvis denne er forskellig fra førstnævnte, og den afviklingsmyndighed, der er ansvarlig for datterselskabet på individuelt grundlag. Foreligger der ikke en fælles afgørelse, bør disse oplysninger også omfatte afgørelser om fastsættelse af MREL, der er truffet af datterselskabets afviklingsmyndighed, i givet fald i overensstemmelse med den afgørelse, som EBA kan træffe i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010.

(5) For at fremme konvergens i praksis vedrørende MREL-afgørelser og styrke EBA's rolle i forbindelse med overvågning bør der fastsættes ensartede indberetningsperioder og frister for afviklingsmyndighedernes videregivelse af oplysninger, der er omfattet af fuldstændig eller forenklet indberetning, til EBA.

(6) For at forbedre datakvaliteten og sikre sammenligneligheden bør de dataposter, der er fastsat i indberetningsskemaerne, være i overensstemmelse med den enkelte datapunktmodel, ligesom det er praksis i forbindelse med tilsynsmæssig indberetning. Den enkelte datapunktmodel bør bestå af en struktureret fremstilling af dataposterne, identificere alle relevante forretningskoncepter for ensartet indberetning af MREL-afgørelser og indeholde alle relevante specifikationer, der er nødvendige for yderligere udvikling af ensartede IT-indberetningsløsninger. Af samme grund bør dataudvekslingsformatet fastlægges i EBA's indberetningssystem (EUCLID).

(7) For at sikre kvaliteten, konsistensen og nøjagtigheden af de indberettede dataposter bør dataposterne være underlagt fælles valideringsregler.

(8) I betragtning af omfanget af de nødvendige ændringer af gennemførelsesforordning (EU) 2018/308 bør nævnte gennemførelsesforordning af hensyn til klarheden, gennemsigtigheden og retssikkerheden ophæves og erstattes af en ny gennemførelsesforordning.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(10) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.05.2021
Rettsakten erstatter

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet