Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 om fastsettelse av gjennomføringsmessige tekniske standarder med hensyn til prosedyrer, standardformularer og skjemaer for utlevering av opplysninger i forbindelse med avviklingsplaner for kredittinstitusjoner og investeringsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU, og om oppheving av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1624 of 23 October 2018 laying down implementing technical standards with regard to procedures and standard forms and templates for the provision of information for the purposes of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1066

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 er der fastlagt en procedure for og et minimumssæt af skemaer til indberetning af oplysninger fra kreditinstitutter eller investeringsselskaber (i det følgende benævnt »institutter«) til afviklingsmyndigheder med henblik på udarbejdelse og iværksættelse af afviklingsplaner for institutter. Siden vedtagelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 har afviklingsmyndighederne høstet erfaringer med afviklingsplanlægning. Det er på grundlag af disse erfaringer nødvendigt at opdatere minimumssættet af skemaer til indsamling af oplysninger til afviklingsplanlægningsformål.

(2) Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 har også til formål at udforme proceduren for og minimumssættet af skemaer til institutters indberetning af oplysninger til afviklingsmyndigheder på en måde, der gør det muligt for afviklingsmyndighederne at indsamle disse oplysninger på en ensartet måde i hele Unionen og at lette udvekslingen af oplysninger mellem de relevante myndigheder. Erfaringen viser imidlertid, at det kun delvist er lykkedes at sikre en harmoniseret tilgang til indsamling af disse oplysninger. Det er derfor nødvendigt at sikre, at afviklingsmyndighederne i hele Unionen regelmæssigt indsamler en vis minimumsmængde af centrale oplysninger vedrørende et institut eller en koncern. Dette er ikke til hinder for, at afviklingsmyndigheden kan indsamle supplerende oplysninger, som den måtte finde nødvendige for at kunne udarbejde og iværksætte afviklingsplaner eller for, jf. artikel 4 i direktiv 2014/59/EU, at fastsætte forenklede oplysningsforpligtelser.

(3) For at sikre, at afviklingsplaner er baseret på et minimumssæt af data af konsekvent høj kvalitet og nøjagtighed, bør dataposterne i de indberetningsskemaer, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066, omdannes til en enkelt datapunktmodel, sådan som det er sædvane i forbindelse med tilsynsindberetning. Den enkelte datapunktmodel bør bestå af en struktureret fremstilling af dataposterne og identificere alle relevante forretningskoncepter med sigte på ensartet indberetning med henblik på afviklingsplanlægning og bør indeholde alle relevante specifikationer, der er nødvendige for yderligere udvikling af ensartede IT-indberetningsløsninger.

(4) For at sikre kvaliteten, ensartetheden og nøjagtigheden af de dataposter, institutterne indberetter, bør dataposterne være underlagt fælles valideringsregler.

(5) På grund af deres egenart ajourføres valideringsregler og datapunktdefinitioner regelmæssigt for at sikre, at de til enhver tid opfylder gældende forskriftsmæssige, analytiske og informationsteknologiske krav. Den tid, der i dag kræves til vedtagelse og offentliggørelse af den detaljerede enkelte datapunktmodel og valideringsreglerne, betyder imidlertid, at det ikke er muligt at foretage ændringer tilstrækkelig hurtigt til at sikre, at der altid forelægges ensartede oplysninger vedrørende afviklingsplaner i Unionen. Der bør af samme grund fastsættes strenge kvalitative kriterier for den detaljerede enkelte datapunktmodel og de detaljerede fælles valideringsregler, som vil blive offentliggjort elektronisk af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) på dennes websted.

(6) De kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne bør, jf. artikel 11, stk. 2, i direktiv 2014/59/EU, samarbejde med henblik på at begrænse overlappende oplysningskrav til et minimum. I dette øjemed er der ved gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 indført en procedure for samarbejde mellem kompetente myndigheder og afviklingsmyndigheder, som bør opretholdes, så de kompetente myndigheder og afviklingsmyndighederne i fællesskab undersøger, om alle eller nogle af de nødvendige oplysninger allerede er tilgængelige for den kompetente myndighed. I det omfang oplysningerne er tilgængelige for den kompetente myndighed, bør denne fremsende disse direkte til afviklingsmyndigheden.

(7) På grund af omfanget af de ændringer, det er nødvendigt at foretage i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066, er det af hensyn til retssikkerheden og klarheden mest hensigtsmæssigt, at der vedtages en ny gennemførelsesforordning, og dermed at gennemførelsesforordning (EU) 2016/1066 ophæves.

(8) Denne forordning er baseret på de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(9) EBA har gennemført åbne offentlige høringer om de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2018
Anvendelsesdato i EU
27.11.2018
Rettsakten erstatter
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet