Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066 av 17. juni 2016 om fastesettelse av gjennomføringsmessige tekniske standarder med hensyn til prosedyrer, standarformularer og skjemaer for utlevering av opplysninger i forbindelse med avviklingsplaner for kredittinstitusjoner og investeringsselskaper i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1066 of 17 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to procedures, standard forms and templates for the provision of information for the purpose of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2018)

Sammendrag av innhold
I henhold til krisehåndteringsdirektivet for banker mv (direktiv 2014/59/EU, BRRD) skal krisehåndteringsmyndigheten utarbeide krisetiltaksplaner eller gruppekrisetiltaksplaner for nærmere angitte kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. For å kunne utarbeide planene er krisehåndteringsmyndigheten avhengig av å innhente informasjon fra foretakene det skal utarbeides planer for. For at informasjonsinnhentingen skal skje på en ensartet måte i hele EØS-området har den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) utarbeidet skjemaer, som ligger som vedlegg til kommisjonsforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Institusjoner pålegges i BRRD å rapportere nærmere bestemte opplysninger til krisehåndteringsmyndigheten. De økonomiske og administrative konsekvensene følger altså først og fremst av morrettsakten Forordningen bestemmer nærmere prosedyrene for hvordan dette skal gjøres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt i EU, og er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2016
Anvendelsesdato i EU
26.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet