Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1434 av 14. desember 2015 om korrigering av delegert forordning (EU) 2015/63 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1434 of 14 December 2015 correcting Delegated Regulation (EU) 2015/63 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements - regarding BRRD

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2018)

EU-kommisjonen vedtok den 21. oktober 2014 delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til Europaparlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU for så vidt angår ex ante-bidrag til krisetiltaksfond. I nærværende delegerte forordning korrigeres visse mindre feil i den engelske og tyske versjonen, samt en mer vesentlig korrigering i artikkel 20 femte avsnitt i den engelske utgaven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden forordningen retter to språkversjoner av en tidligere forordning, medfører den ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
14.12.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet