Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1400 av 10. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder som spesifiserer minimumskrav til gjenopprettingsplan og rapport om gjennomføring av plan

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1400 of 10 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the minimum elements of a business reorganisation plan and the minimum contents of the reports on the progress in the implementation of the plan

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet for banker mv (BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive - 32014L0059) om krav til utarbeiding av omorganiseringsplan ved beslutning om nedskrivning eller konvertering av ansvarlig gjelde eller intern oppkapitalisering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den delegerte kommisjonsforordningen har ikke betydelige økonomiske eller adminstrative konsekvenser,

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering av EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.05.2016
Anvendelsesdato i EU
12.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet