Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder som presiserer kriteriene i forbindelse med metoden til fastsettelse av minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1450 of 23 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for setting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2018)

Sammendrag av innhold
Krisehåndteringsdirektivet for banker (BRRD - 32014L0059) pålegger krisehåndteringsmyndigheten å sikre at institusjoner har tilstrekkelig ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital (MREL). Kommisjonsforordningen gir nærmere regler for hvordan MREL skal fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten i samarbeid med tilsynsmyndigheten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Fastsettelse av MREL for norske institusjoner vil kreve betydelige ressurser hos krisehåndteringsmyndigheten. Kriteriene får indirekte betydning for institujonenes MREL-krav, men de administrative og økonomiske konsekvenser, følger av morrettsakten BRRD

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2016
Anvendelsesdato i EU
23.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet