Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1712 av 7. juni 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og krisehåndtering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer et minstesett av opplysninger om finansielle kontrakter som skal inngå i de detaljerte registrene, og under hvilke omstendigheter kravet bør pålegges

Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1712 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms with regard to regulatory technical standards specifying a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records and the circumstances in which the requirement should be imposed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.1.2019)

Sammendrag av innhold
For å sikre de kompetente myndigheter og krisehåndteringsmyndighetene lett adgang til opplysninger om finansielle kontrakter, som definert i artikkel 2 (1) nr. 100) i krisehåndteringsdirektivet (BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive) (2014/59/EU), der den gjeldende krisehåndteringsplanen for institusjonen eller konsernet inneholder bestemmelser om krisehåndtering, skal disse myndighetene kreve at institusjonene løpende registrerer et minimum av opplysninger om slike kontrakter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning til EU-forordningen.

Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Krisehåndteringsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen med konstitusjonelt forbehold, som innebærer at EØS-forpliktelsen ennå ikke har trådt i kraft. Det forventes at beslutningen trer i kraft i løpet av første halvår 2019. Lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet i finansforetaksloven kapittel 20 trådte i kraft 1. januar 2019. Finansforetaksloven § 20-5 femte ledd gir Finanstilsynet hjemmel til å kreve at de enkelte foretakene skal ha oppdaterte registre over finansielle kontrakter og etablerte prosedyrer for hurtig å kunne fremlegge en oversikt over foretakets økonomiske og finansielle forhold. Finanstilsynet foreslo i sitt utkast til forskrifter til finansforetaksloven kapittel 20 at forordningen gjennomføres ved inkorporering/henvisning i finansforetaksforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Informasjonen som kreves om finansielle kontrakter antas ikke å gå vesentlig utover det som institusjonene allerede besitter, men kan medføre behov for å systematisere og organisere denne annerledes. Ved en eventuell krisehåndtering vil forordningen sikre at informasjonen er tilgjengelig for tilsyns- og krisehåndteringsmyndighetene og skal medføre bedre og raskere krisehåndtering.

Vurdering
Forordningen er akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.06.2016
Anvendelsesdato i EU
14.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.01.2020
Anvendes fra i Norge
23.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1712
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro