Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/345 av 14. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere verdien av institusjoners eller foretaks eiendeler og forpliktelser

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/345 of 14 November 2017 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for assessing the value of assets and liabilities of institutions or entities

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlaments direktiv 2014/59 (BRRD). I forkant av krisehåndtering og nedskrivning eller konvertering av institusjonens gjeld skal krisehåndteringsmyndigheten sikre at en rettferdig, forsiktig og realistisk verdivurdering av institusjonens eiendeler og gjeld er foretatt. Dette følger av artikkel 36 i BRRD. Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser ifm den første verdivurderingen relatert til mulig krisehåndtering eller avvikling av en institusjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten - BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive.

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

BRRD vil i Norge tre i kraft først 1.1.2019 og denne forordningen vil derfor uansett ikke tre i kraft før denne dato.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS relevant og akeseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 29.03.2018. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.11.2017
Anvendelsesdato i EU
29.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.01.2020
Anvendes fra i Norge
23.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0345
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro