Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/344 av 14. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kriteriene for metoden for å vurdere forskjeller i behandlingen i forbindelse med krisehåndtering

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/344 of 14 Bovember 2017 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodologies for valuation of difference in treatment in resolution

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regler fra Europakommisjonen til Råds- og Parlamentsdirektiv 2014/59/EU (BRRD - krisehåndteringsdirektivet for banker, mv.). Ingen aksjonærer eller kreditorer skal komme dårligere ut ved en krisehåndtering enn de ville gjort ved en avvikling av institusjonen (NO Creditor Worse Off). Med sikte på å vurdere om aksjonærer og kreditorer ville ha fått bedre behandling dersom institusjonen som var under krisehåndtering hadde blitt avviklet og ikke krisehåndtert, skal medlemsstatene sørge for at en verdsettelse utføres av en uavhengig verdivurderer så snart som mulig etter at krisehåndteringstiltak ble utført. Dette følger av artikkel 74 i BRRD. Denne verdivurderingen skal være forskjellig fra verdivurderingen utført ihht artikkel 36. Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser for hvordan gjennomføre en verdivurdering for å avgjøre hvorvidt det er forskjell mellom den faktiske behandlingen av aksjonærer og kreditorer ved en krisehåndtering og beløpet disse aksjonærene og kreditorene ville ha mottatt hadde institusjonen vært gjenstand for avvikling.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten (BRRD). Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, hvilket betyr at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. BRRD vil i Norge tre i kraft først 1.1.2019 og forordningen vil ikke kunne tre i kraft før denne dato.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 29.03.2018. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.11.2017
Anvendelsesdato i EU
10.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.01.2020
Anvendes fra i Norge
23.01.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0344
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro