Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/63 av 21. oktober 2014 som utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til regler for ex-ante bidrag til kriseløsningsfondet

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/63 of 21 October 2014 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to ex ante contributions to resolution financing arrangements

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.8.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til BRRD (Banking Recovery and Resoultion Directive 32014L0059) om kravet til risikobasert ex-ante finansiering av krisehåndteringsfondet og hvordan institusjonenes årlige bidrag skal beregnes og risikojusteres.

Merknad

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikten til å bidra økonomisk til krisetiltaksfondet, med administrative og økonomiske konsekvenser, som allerede følger av morrettsakten BRRD

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen er EØS-relevant og antas akseptabel.

Gjennomføring av kommisjonsforordningen er hjemlet i ny finansforetakslov som trer i kraft 1. januar 2019 § 20-51.

Status
Kommisjonsforordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2015.

Kommisjonsforordningen er til ikke tatt inn i EØS-avtalen og er til vurdering på EØS/EFTA-siden.

Kommissjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet