Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelsett for gjenoppretting og avikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/860 of 4 February 2016 specifying further the circumstances where exclusion from the application of write-down or conversion powers is necessary under Article 44(3) of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.8.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til BRRD (Banking Recovery and Resolution Direcitve - 32014L0059), med nærmere presisering av under hvilke omstendigheter det er nødvendig at krisehåndteringsmyndigheten kan unnta gjeldsposter fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser (bail-in).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen er foreslått gjennomført ved inkorporasjon i Finanstilsynets høringsnotat om forskrifter til endringer i finansforetaksloven og til lov om Bankenes sikringsfond av 29. juni 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Unntak fra nedskriving og konvertering av ansvarlig kapital eller intern oppkapitalisering vil påvirke tapet til øvrige innehavere av gjelds- og egenkapitalinstrumenter. Dette kan medføre brudd på prinsippet om at ingen skal komme dårligere ut av en krisehåndtering enn en avvikling gjennom offentlig administrasjon. Krisetiltaksfondet vil kunne måtte dekke tapet.

Sakkyndige instansers merknader
SU har behandlet rettsakten og funnet den relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning, og er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2016
Anvendelsesdato i EU
21.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet