Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1075 av 23. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenoppretningsplaner og konserngjenoppretningsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt avviklingskollegienes virkemåte i praksis

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1075 of 23 March 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the content of recovery plans, resolution plans and group resolution plans, the minimum criteria that the competent authority is to assess as regards recovery plans and group recovery plans, the conditions for group financial support, the requirements for independent valuers, the contractual recognition of write-down and conversion powers, the procedures and contents of notification requirements and of notice of suspension and the operational functioning of the resolution colleges

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 6.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU (BRRD - Banking Recovery and Resolution Directive) om innholdet av gjenopprettingsplaner, avviklingsplaner og konsernavviklingsplaner, minimumskravene som den kompetente myndighet skal vurdere i forbindelse med gjenoppretningsplaner og konserngjenoppretningsplaner, kravene til konsernintern økonomisk støtte, kravene vedrørende uavhengige takstmenn, den kontraktsmessige godkjenning av retten til nedskrivning og konvertering, prosedyrene og innholdet i forbindelse med meldingskrav og om varsel og suspensjon samt avviklingskollegienes virkemåte i praksis

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen inneholder utfyllende regler til krisehåndteringsdirektivet. Dette direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Banklovkommisjonen har i NOU 2016: 23 om innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren foreslått lovendringer som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet. Etter forslaget legges det opp til at utfyllende forordninger til krisehåndteringsdirektivet, herunder forordning 2016/1075, kan inkoroporeres i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen regulerer flere områder under BRRD som ikke har sammenheng. Enkelte av områdene vil kreve betydelig ressursbruk. Kravene til gjenopprettingsplaner i BRRD, og innholdet i disse fra forordningen vil medføre betydelig ressursbruk i de institusjonene som omfattes. Antall institutsjoner som berøres må imidlertid ses i sammenheng med gjeldende retningslinjer og en kommende forordning om lettelser i kravene (simplified obligations) for mindre foretak. Bestemmelser om myndighetenes vurdering av gjenopprettingsplaner vil også medføre betydelig ressursbruk på myndighetssiden. Kravene om opprettelse av avviklingsplan i BRRD og kravet til innholdet i forordningen vil medføre betydelig ressursbruk for myndighetene, og også noe for foretak som pålegges å utarbeide grunnlagsmateriale for planene. Det samme gjelder myndighetenes vurdering av muligheten for videre drift eller avvikling av en institusjon.

Status
Forordningen trådte i kraft i EU i juli 2016, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.03.2016
Anvendelsesdato i EU
28.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet