Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/348 av 25. oktober 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av kriteriene for å vurdere virkningen på finansmarkedene, andre institusjoner og finansieringsvilkårene av at en institusjon svikter

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) 2019/348 of 25 October 2018 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria for assessing the impact of an institution’s failure on financial markets, on other institutions and on funding conditions

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til basisrettsakt Dir/2014/59/EU (BRRD/"krisehåndteringsdirektivet"). Forordningen blir ikke tatt inn i EØS-avtalen før basisrettsakten er tatt inn i EØS-avtalen og har trådt i kraft i Norge.

Formål: I henhold til krisehåndteringsdirektivet skal foretakene utarbeide gjenopprettingsplaner og krisehåndteringsmyndigheten skal utarbeide krisetiltaksplaner for det enkelte foretak. I utgangspunktet skal alle foretak underlegges fulle krav, slik det følger av direktivet. Artikkel 4 i BRRD åpner imidlertid for at det for enkelte foretak kan fastsettes forenklede krav, både til gjenopprettingsplaner og til krisetiltaksplaner. Formålet med denne forordningen er å etablere felles metodikk for vurdering av hvilke foretak som kan få forenklede krav til henholdsvis gjenopprettingsplaner og krisetiltaksplaner, på tvers av EU-landene. Metodikken understøtter myndighetenes vurdering av hvilke konsekvenser det vil få for finansielle stabilitet, andre finansforetak/verdipapirforetak og for økonomien for øvrig dersom et foretak blir kriserammet. Foretak som vurderes å få vesentlig negative konsekvenser som her beskrevet, kan ikke underlegges forenklede krav.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporering i finansforetaksforskriften. Forordningen legger plikter kun på myndighetene, og ikke på private rettssubjekter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige negative økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter eller foretak, men kan bidra til å redusere bruk av ressurser knyttet til tilsynsmyndighetens vurdering av gjenopprettingsplaner, foretakenes utforming og oppdatering av gjenopprettingsplaner og for krisehåndteringsmyndighetens utarbeidelse av krisetiltaksplaner.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevante og akseptabel.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger for dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt og trer i kraft i EU 24.03.19. Rettsakten er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.10.2018
Anvendelsesdato i EU
24.03.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0348
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro