Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier

Tittel

Rådsdirektiv 91/672/EØF av 16. desember 1991 om gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og passasjerer på innlands vannveier

Council Directive 91/672/EEC of 16 December 1991 on the reciprocal recognition of national boatmasters' certificates for the carriage of goods and passengers by inland waterway

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, norsk utgave)

Det tas sikte på innføring av felles bestemmelser om føring av fartøyer for fart på innlands vannveier i Fellesskapet.

Det bør, som et første skritt med henblikk på å fremme fri fart på innlands vannveier i Fellesskapet, innføres gjensidig anerkjennelse av nasjonale skipsførersertifikater for transport av gods og passasjerer på innlands vannveier.

For fart på visse innlands vannveier kan det være nødvendig at skipsførere oppfyller tilleggskrav om kjennskap til lokale forhold

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.1991
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1993
Anvendelsesdato i EU
01.01.1993
Opphører å gjelde
17.01.2022
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island, Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31991L0672
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro