Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2016

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 av 16. desember 2015 om fastsettelse av det vektede gjennomsnittet for maksimale mobiltermineringspriser i EU

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2352 of 16 December 2015 setting out the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union

Siste nytt

Konstitusjonelle prosedyrer fullført i Island; EØS-beslutningen trer i kraft 1.6.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.4.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det maksimale pristillegget mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av gjestingssamtaler. Maksimalprisen skal i henhold til forordningen om internasjonal gjesting 531/2012, endret gjennom TSM-forordningen 2015/212, artikkel 6 tilsvare det vektede gjennomsnittet av maksimale termineringspriser i hele EU. Kommisjonen har fastsatt termineringsprisen til Euro 0,0114 per minutt fra 30. april 2016. Det maksimale pristillegget skal gjelde inntil 15. juni 2017 da det etter planen ikke lenger vil være tillatt for mobiltilbyderne å ta ekstra betalt fra sluttbruker for internasjonale gjestingstjenester. Etter juni 2017 vil mobiltilbyderne fortsatt kunne belaste sluttbruker denne prisen dersom sluttbruker overskrider begrenseningene satt i medhold av reglene om rimelig bruk.

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å beregne det vektede gjennomsnittet av maksimale termineringspriser i hele EU, er fra 1. juli 2015.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av maksimale mobiltermineringspriser i EU.

Merknader
Denne rettsakten er nært knyttet til TSM-forordningen 2015/2120 som endrer forordningen om internasjonal gjesting fra 2012. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomsike og administrative konksekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser
Forordningen faller inn under "gruppe 2" (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Se vurdering under EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert, ved skriftlig prosedyre i perioden 12. til 20. januar 2016. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Konklusjon
Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Gjennomføringsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 16. desember 2015. Forordningen skal gjelde i medlemslandene fra 30. april 2016.

Forordningen er for tiden til vurdering i EØS EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2015
Anvendelsesdato i EU
30.04.2016
Opphører å gjelde
06.01.2017
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 474-475
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2015/2120)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
16.09.2016
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2016
Anvendes fra i Norge
01.06.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2352
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro