Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2017

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 av 16. desember 2016 om fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2292 of 16 December 2016 setting out the weighted average of maximum mobile termination rates across the Union and repealing Implementing Regulation (EU) 2015/2352

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 13.6.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.7.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fastsetter gjennom denne gjennomføringsforordningen det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i hele EU, jf. forordning (EU) 531/2012 artikkel 6e (2), endret gjennom forordning (EU) 2015/2120 (TSM-forordningen). Det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene tilsvarer det maksimale pristillegget (i tillegg til nasjonale priser) mobiltilbydere kan belaste sluttbruker for mottak av gjestingssamtaler i overgangsperioden fra 30. april 2016 og frem til 15. juni 2017, som er tidspunktet da det ikke lenger er tillatt for mobiltilbyderne å ta ekstra betalt av sluttbruker for internasjonale gjestingstjenester (tilsvarer tidspunktet for innføring av Roam Like At Home - RLAH). For 2017 er det vektede gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene fastsatt til Euro 0,0108 per minutt (redusert fra Euro 0,0114 per minutt i 2016).

Kommisjonens beregninger er basert på opplysninger som BEREC har innhentet fra medlemsstatenes tilsynsmyndigheter. Dataene som er anvendt for å foreta beregningene er fra 1. juli 2016.

Kommisjonen skal årlig revidere det vektende gjennomsnittet av de maksimale mobiltermineringsprisene i EU. Denne gjennomføringsforordningnen er den andre i sitt slag og opphever samtidig gjennomføringsforordning 2015/2352 som fastsatte nivået for 2016.

Merknader
Denne rettsakten gjennomfører artikkel 6e (2) i forordning (EU) 531/2012, endret gjennom forordning (EU) 2015/2120. Gjennomføringsforordningen har i seg selv begrensede rettslige, økonomiske og administrative konsekvenser ettersom rettsakten kun fastsetter nærmere prisnivå som følger av den endrede gjestingsforordningen. For en nærmere redegjørelse for de rettslige, økonomiske og administrative konsekvensene av endringene i gjestingsforordningen, henvises det til EØS-notat om TSM-forordningen 2015/2120.

Rettslige konsekvenser
Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene så fort den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 2 ved at forordningen tas inn i § 2-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringsforordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for offentlige myndigheter eller private aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet på møte i spesisalutvalget for kommunikasjoner der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert, 1. desember 2016. Rettsakten ble funnetrelevant og akseptable for innlemming i EØS-avtalen uten behov for tilpasningstekst.

Vurdering

Konklusjon
Forordningen anses EØS-relevant og akseptable, og anbefales innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst

Andre opplysninger
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Gjennomføringsforordningen ble godkjent av COCOM 23. november og ble vedtatt av Kommisjonen 16. desember 2016. Forordningen ble publisert i Official Journal 17. desember 2016 og trådte i kraft 6. januar 2017.

Gjennomføringsforordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 7. juli 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.12.2016
Anvendelsesdato i EU
06.01.2017
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.04.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
13.06.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.06.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.06.2017
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2017
Anvendes fra i Norge
15.06.2017
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2292
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro