Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1102 av 27. juni 2019 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV

Commission Regulation (EU) 2019/1102 of 27 June 2019 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purposes of adapting Annexes I and IV

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.6.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2020)

Sammendrag av innhold
Den viktigeste endringen som følge av denne forordningen er at det blir mulig å markedsføre 3,4-dimethylpyrazole succinic (DMPSA), som nitrifikasjonshemmer. Denne er forholdsvis lik allerede tillatte DMPP. DMPSA kan redusere N-tilførselen til kulturen, men likevel øke avlingen da mindre nitrogen blir tapt gjennom vann og luft. Bruk av denne nitrifikasjonshemmeren kan i tillegg gi mindre nitrat i bladene til ruccola og spinat. Dokumentasjonen viser at produktet ikke har kjente negative helse- og miljøeffekter ved anbefalt bruk. I tillegg så oppdateres beskrivelsern av flere analyser på bakgrunn av utvikling og på grunn av nye europeiske standarder. Dette gjelder blant annet standarder for prøveuttak,analyser for mikronæringsstoff og anlayser for den nye nitrifikasjonshemmeren.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringen legger til rette for at gjødsel med en ny nitrifikasjonshemmer kan omsettes som EF-gjødsel og dette gjør omsetningen enklere for produsenter som markedsfører i flere land. I tillegg gjøres enkelte endringer i analysemetodene. Vi vurderer at endringene ikke vil få noen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for norske gjødselprodusenter, brukere eller Mattilsynet.

Den nye nitrifikasjonshemmeren er vurdert til å ikke ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes. Det kan derimot være helse- og miljøfordeler ved å benytte dette.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.06.2019
Anvendelsesdato i EU
18.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
26.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2020
Anvendes fra i Norge
16.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1102
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro